Charitatívna reklama

Do slovenského právneho poriadku bola zavedená novelou zákona o dani z príjmov a to zákonom č.344/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č.563/2009  Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Poskytovateľmi charitatívnej reklamy môžu byť iba združenia, nadácie, neinvestičné fondy a neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby. Ich príjem z charitatívnej reklamy je až do 20.000 € ročne oslobodený od dane, zatiaľ čo u podnikateľa je možné výdavok na charitatívnu reklamu v plnej výške uplatniť v nákladoch (po zaplatení).

Príjem z charitatívnej reklamy je potrebné účelovo použiť do konca roka nasledujúceho po roku v ktorom bol poskytnutý (obdobne ako pri použití príjmu z 2%).

Ako na to?

Napríklad:
umiestnite reklamu – vaše logo v priestoroch CVI, na stránke, na Facebooku ako podporovateľ našich aktivít – využitím reklamného priestoru tak podporíte priamu prácu pre rodiny s deťmi s rizikovým vývinom. CVI Trenčín vám vystaví faktúru za reklamu, ktorú si môžete zarátať do výdavkov Vašej firmy.