Kedy nás môžete osloviť?

 1. Máte trvalý pobyt na území Trenčianskeho samosprávneho kraja.
 2. Ste rodina, ktorá má dieťa do 18 roku veku so zdravotným znevýhodnením, rizikovým vývinom, úrazom alebo chorobou.
 3. Máte viac ako 18 rokov a ocitli ste sa v nepriaznivej sociálnej situácii z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, choroby alebo dôchodkového veku, príp. máte takéhoto člena svojej rodiny.

 

Čo vám ponúkame?

 1. Pomoc pri zvládaní náročnej životnej situácie.
 2. Partnerský prístup k vám a celej rodine.
 3. Informácie z rôznych oblastí, napr. sociálne dávky, odborníci v regióne, možnosti podpory pre rodičov aj človeka so zdravotným znevýhodnením vo svojom okolí.
 4. Podporu celej rodine a jej kompetencií.
 5. Podpora pri fungovaní v širšom sociálnom prostredí.
 6. Podpora vývinu dieťaťa v rámci bežných denných činností.
 7. Vzdelávanie rodičov na odborné témy.
 8. Stretávanie sa rodičov/zdravotne znevýhodnených v skupinkách.
 9. Príprava na prechod do nového sociálneho prostredia, napr. školy, zamestnania, sociálneho zariadenia a pod.

Podrobnejšie informácie nájdete v našom BLOGU.

 

Priebeh spolupráce

 1. Môžete nás kontaktovať telefonicky, mailom alebo prostredníctvom našej webovej stránky, aj prostredníctvom formuláru pod týmto textom.


  1. Následne vás budeme kontaktovať s cieľom dohodnúť si prvé osobné stretnutie. Prvé stretnutie zvyčajne realizujeme u nás v centre.
  2. V priebehu prvého stretnutia vám poskytneme bližšie informácie o našej činnosti. Vy sa rozhodnete, či máte záujem o spoluprácu s nami. Ak áno ….
  3. Po vyplnení formalít a tlačív si dohodneme frekvenciu a miesto návštev. Stretávať sa budete vždy s kľúčovým pracovníkom, ktorého si vyberiete na prvom stretnutí.
  4. Stretnutia sa realizujú minimálne jedenkrát mesačne, ich frekvencia záleží od vašich potrieb.
  5. V priebehu spolupráce sa spoločne zameriavame na témy a oblasti, ktoré práve prežívate a sú pre vás dôležité.
  6. Počas našej spolupráce sa snažíme pomáhať napĺňať potreby vašej rodiny. Závisí to od vás, čo v danej chvíli potrebujete a považujete za osožné. Aj rozhovor pri káve, pomoc pri vybavovaní kompenzácií, hľadanie školy, pracovného uplatnenia, sebarealizácie, priateľov až po podporu a zvyšovanie vašich kompetencií.
  7. Aby sme vedeli kam sa naša spolupráca uberá a ako sa nám darí pri napĺňaní cieľov, tak spoločne vytvárame a priebežne hodnotíme individuálny plán.
  8. Využívame rôzne techniky napr. Ekomapa, Rozhovor o rutinách, Profil na jednu stranu, Čo funguje a čo nefunguje a pod.
  9. Vzájomnú spoluprácu priebežne vyhodnocujeme a spoločne sa rozhodujeme, či máte záujem o pokračovanie v spolupráci alebo ju ukončíme. Realizuje sa to minimálne jedenkrát ročne.