Kedy nás môžete osloviť?

 1. Narodilo sa vám dieťa predčasne, prípadne jeho vývin je ohrozený, má zdravotné znevýhodnenie.
 2. Vaše dieťatko nie je staršie ako 7 rokov.
 3. Máte trvalý pobyt na území Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Čo vám ponúkame?

 1. Pomoc pri zvládaní náročnej životnej situácie.
 2. Partnerský prístup k vám a celej rodine.
 3. Informácie z rôznych oblastí, napr. sociálne dávky, odborníci v regióne, možnosti podpory pre vás ako rodičov alebo vaše dieťatko.
 4. Podporu celej rodine a jej kompetencií.
 5. Podpora pri fungovaní v širšom sociálnom prostredí.
 6. Podpora vývinu dieťaťa v rámci bežných denných činností.
 7. Vzdelávanie rodičov na odborné témy.
 8. Stretávanie sa rodičov v skupinkách.
 9. Prípravu rodiny aj dieťaťa na prechod do materskej školy.

Priebeh spolupráce

 1. Môžete nás kontaktovať telefonicky, mailom alebo prostredníctvom našej webovej stránky, aj prostredníctvom formuláru pod týmto textom.


 1. Následne vás budeme kontaktovať s cieľom dohodnúť si prvé osobné stretnutie. Prvé stretnutie zvyčajne realizujeme u nás v centre.
 2. V priebehu prvého stretnutia vám poskytneme bližšie informácie o našej činnosti. Vy sa rozhodnete, či máte záujem o spoluprácu s nami. Ak áno ….
 3. … Po vyplnení formalít a tlačív si dohodneme frekvenciu a miesto návštev. Stretávať sa budete vždy s kľúčovým pracovníkom, ktorého si vyberiete na prvom stretnutí. Obyčajne sa návšteva realizuje za účasti dvoch pracovníkov – kľúčový pracovník a iný člen tímu.
 4. Stretnutia sa realizujú minimálne jedenkrát mesačne, ich frekvencia záleží od potrieb rodiny.
 5. V priebehu spolupráce sa spoločne zameriavame na témy a oblasti, ktoré práve prežívate a sú pre vás dôležité.
 6. Počas našej spolupráce sa snažíme pomáhať vám napĺňať potreby vašej rodiny. Závisí to od vás, čo v danej chvíli potrebujete a považujete za osožné. Aj rozhovor pri káve, pomoc pri vybavovaní kompenzácií, hľadanie materskej školy alebo iného odborníka pre dieťa až po podporu a zvyšovanie kompetencií so zameraním na rozvoj vášho dieťatka.
 7. Aby sme vedeli kam sa naša spolupráca uberá a ako sa nám darí pri napĺňaní cieľov, tak spoločne vytvárame a priebežne hodnotíme individuálny plán každej rodiny.
 8. Využívame rôzne techniky napr. Ekomapa, Rozhovor o rutinách, Profil dieťaťa na jednu stranu, Čo funguje a čo nefunguje a pod.
 9. Vzájomnú spoluprácu môžeme prerušiť, v prípade, že aktuálne nemáte záujme o osobné stretnutia s kľúčovým pracovníkom, ale vaše dieťatko ešte nedosiahlo vek 7 rokov. Aj naďalej sa môžete zúčastňovať skupinových aktivít organizovaných v centre, prednášok, skupín pre rodičov, môžete využívať požičovňu pomôcok. V prípade, že by ste mali záujem o pokračovanie v poskytovaní individuálnych stretnutí, tak nás s touto požiadavkou kontaktujte.
 10. Spolupráca je ukončená, keď vaše dieťatko dosiahne vek 7 rokov. Samozrejme aj po tomto období budem radi, ak sa budete zúčastňovať našich aktivít, ktoré organizujeme.