Naša vízia
Našou víziou je prispievať k dosahovaniu takého stavu v spoločnosti, aby rodiny s dieťaťom s rizikovým vývinom alebo zdravotným postihnutím, dostali potrebnú odbornú podporu včas, s cieľom ich plnohodnotného života a zapojenia sa do spoločnosti.
Aké je naše poslanie?
sprevádzať rodiny detí s rizikovým vývinom a zdravotným znevýhodnením, aby sme posilňovali rodičovské kompetencie a podporili samostatnosť rodiny a jej začlenenie do života v komunite
ponúkame partnerský prístup k rodinám aj k iným odborníkom a organizáciám, kladieme dôraz na spoluprácu a sieťovanie
Čo sa snažíme podporovať?
rodičovské kompetencie a vlastné zdroje rodiny
vzťahy v rodine (medzi rodičom a dieťaťom, medzi súrodencami…)
začlenenie rodiny do komunity
komplexný rozvoj potenciálu dieťaťa do najväčšej možnej miery
Rodinám poskytujeme všetky dostupné prostriedky na to, aby dokázali naplno rozvinúť možnosti a schopnosti svojho dieťaťa. Spoznávame rodinu spolu s jej rutinami, hodnotami a potrebami, počúvame a otvorene komunikujeme.
Sme presvedčení, že najlepším terapeutom pre dieťa je rodič a najvhodnejším miestom na rozvíjanie schopností v rannom veku je domov dieťaťa.

Rodičom pomáhame zorientovať sa v spleti rôznorodých informácií. Učíme ich, ako získané poznatky prenášať do každodenného života. Prepájame rodičov s ostatnými rodičmi či odborníkmi, pomáhame pri zaraďovaní dieťaťa do škôlky alebo do iných rovesníckych skupín.

DARUJME.SK

Aktuálne rozširujeme naše služby, aby sme mohli podporovať aj rodiny so staršími deťmi, príp. dospelých ľudí so zdravotným znevýhodnením.

Keďže s touto službou začíname, chceme získať finančné prostriedky, aby mohla byť pre jej prijímateľov poskytovaná zdarma.

Kto sme

gabriela_zatkova

PhDr. Gabriela Zaťková

riaditeľka a štatutárna zástupkyňa
poradkyňa včasnej intervencie

Moju „profesionálnu kariéru“ som začínala ako učiteľka v materskej škole. Súbežne som vyštudovala vysokú školu a dostala som sa do sociálnej sféry. Pracovala som ako odborná poradkyňa na úrade práce, kde som poskytovala rodinné poradenstvo, individuálne poradenstvo najmä v čase rozvodu, výchovných problémoch s deťmi, partnerských vzťahoch. Podieľala som sa na organizovaní prípravy na profesionálne rodičovstvo. V rámci efektívnejšej pomoci klientom som si rozširovala vedomosti a zručnosti absolvovaním doplnkového vzdelávania.
Včasnú intervenciu pre rodiny vnímam ako životnú výzvu pomôcť rodinám pri zvládaní náročnej životnej situácie a to nielen v oblasti zorientovania sa v sociálnej sfére, nárokoch a požiadavkách, ktoré sú na nich kladené, ale najmä v sprevádzaní rodiny na každodennej ceste, poskytovaním opory a starostlivosti. Vo svojej práci som v prvom rade človek.

Mgr. Nina Staňová

poradkyňa včasnej intervencie
Popri mojej štvorročnej praxi v zariadení sociálnych služieb, kde som pracovala ako inštruktorka sociálnej rehabilitácie a neskôr ako sociálny pracovník, som vyštudovala sociálnu prácu. Keďže mám veľmi rada deti a napĺňa ma pomôcť im, ako aj ich rodičom, rozhodla som sa pre pracovnú príležitosť v Centre včasnej intervencie. Verím, že svojimi vedomosťami a skúsenosťami budem prínosom v tejto práci.
IMG_20220405_083014 - 2

Mgr. Mária Mamráková

poradkyňa včasnej intervencie
Práca v službách ma sprevádza celým mojím profesijným životom. Začínala som ako sestra pri lôžku, neskôr to bola práca sestry na ambulancii.  Po ukončení štúdia sociálnej práce som nejako prirodzene prešla zo zdravotníckej oblasti do úzko súvisiacej sociálnej oblasti. Ako sociálna pracovníčka v zariadení sociálnych služieb, som tak mohla využiť aj svoje doterajšie skúsenosti.  Práca poradcu v CVI je pre mňa príležitosťou opäť pokračovať v práci, ktorej zmyslom je pomoc a podpora tým, ktorí sa ocitli v rôznych neľahkých životných situáciách.
Helena Vlnkova

Mgr. Helena Vlnková

poradkyňa včasnej intervencie

Volám sa Helena Vlnková, narodená 3.2.1980 v Trenčíne. Vyštudovala som  na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave odbor matematika – občianska náuka – etická výchova.  Od roku 2003 do roku 2011 som pôsobila ako pedagogický zamestnanec na Základnej škole Dlhé Hony v Trenčíne. Od roku 2011 do roku 2013 som pracovala ako manažér sociálnych služieb v neziskovej organizácii Lepší svet n.o., ktorá zabezpečovala rehabilitačné stredisko a zariadenie podporovaného bývanie pre dospelých ľudí s mentálnym postihnutím v Trenčíne.  V roku 2012 som založila občianske združenie Autis, ktoré od roku 2013 prevádzkuje Trenčianske autistické centrum Pro Autis, kde pôsobím ako riaditeľka až po súčasnosť. V rokoch 2014 a 2015 som absolvovala nadstavbové štúdium na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave – odbor špeciálna pedagogika. V roku 2015 som ako štatutár o.z. Autis založila Súkromnú základnú školu pre žiakov s autizmom v Trenčíne, ktorú o.z Autis prevádzkuje až po súčasnosť. V roku 2017 som sa stala spoluzakladateľkou Centra včasnej intervencie v Trenčíne, kde pôsobím ako poradca včasnej intervencie na čiastočný úväzok. Teším sa, že môžem byť podporou rodinám s deťmi s rôznym zdravotným znevýhodnením. Moja práca ma baví a zároveň napĺňa. Včasná intervencia má obrovský zmysel, vďaka nej už našlo podporu mnoho rodín a ja som vďačná, že som toho súčasťou.

57398606_3230016620357918_2311003949290749952_n

PaedDr. Barbora Stračárová

poradkyňa včasnej intervencie
CVI je pre mňa ideálny príklad praxe. Podpora rodín s deťmi so zdravotným znevýhodnením, ktorá je poskytovaná bezplatne je niečo úžasné. Táto myšlienka pre mňa spĺňa to, v čo som vždy verila a to je, že si treba pomáhať nezištne a s láskou. Som špeciálny pedagóg a okrem podpory všetkým rodinám s deťmi so zdravotným znevýhodnením sa vo svojej praxi venujem hlavne detičkám s PAS a so sluchovým postihnutím.
IMG_2055

Mgr. Mária Magdaléna Ilavská

poradkyňa včasnej intervencie
Volám sa Mária Magdaléna a som vyštudovaná psychologička. Počas päťročného  štúdia psychológie som sa stretávala s rôznymi druhmi klientov a taktiež som počas celého štúdia mala možnosť pracovať v materskej škole.  Práve tam som zistila, že práca s deťmi je to, čo ma najviac napĺňa a baví a snívala som, že po vysokej škole budem môcť prepojiť moje vedomosti z odboru psychológie s prácou s deťmi. Centrum včasnej intervencie v Trenčíne mi poskytuje možnosť tejto realizácie  v rámci multidisciplinárneho tímu, ktorý má úžasné poslanie pre rodiny s deťmi so zdravotným znevýhodnením.  Verím, že ako ďalší člen tímu budem nápomocná nielen vašim deťom, ale aj vám ako celej rodine.
Jana Michnova

Mgr. Jana Michňová

poradkyňa včasnej intervencie

Pre štúdium psychológie som sa rozhodla preto, že mojou prioritou bolo vždy pomáhať. Po skončení štúdia som pracovala ako asistent učiteľa v Spojenej škole v Púchove, kde som sa prvýkrát stretla s deťmi so zdravotným znevýhodnením. Následne som pracovala v ambulancii klinickej logopédie ako terapeut podporujúci rozvoj komunikácie u detí s autizmom, narušenou komunikačnou schopnosťou a oneskoreným vývinom reči.
Na práci v centre včasnej inervencie sa mi páči, že mi poskytuje dostatok času a priestoru nahliadať na znevýhodnenie dieťaťa v kontexte celej rodiny.

 

123660288_360350951740494_8304831427389847087_n

Mgr. Nikola Sivčáková

poradkyňa včasnej intervencie

Vyštudovala som na Univerzite Komenského v Bratislave špeciálnu pedagogiku a logopédiu. Už počas školy som sa venovala deťom s poruchami učenia, detskou mozgovou obrnou a deťom s mentálnym postihnutím. Po ukončení štúdia som pracovala v špeciálnej materskej škole v Prahe. Na rok som odcestovala do Kanady. Po príchode na Slovensko som začala pracovať v Centre včasnej intervencie. Včasnú intervenciu vnímam ako možnosť pomôcť rodinám, ktoré majú dieťa so znevýhodnením v oblasti rozvoja osobnosti dieťaťa, ale ak podpory celej rodiny.
 

 

Snímka

Mgr. Róbert Šujan

poradca špecializovaného poradenstva
Volám sa Robo a som poradca špecializovaného poradenstva. V sociálnych službách pracujem takmer 20 rokov. Dúfam, že moje doterajšie skúsenosti v centre pomôžu uľahčiť život našim klientom a pomôcť ich rodinám.

NOVINKY

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

26.jan.2023

Milí rodičia,
☀️Aj tento štvrtok pokračujeme v predstavovaní pracovných zošitov, ktoré sú zamerané na ŠKOLSKÚ ZRELOSŤ☀️.
Dnes sa zameriame na 👀Pozornosť a zrakové vnímanie❗️
Školská úspešnosť je z veľkej časti ovplyvnená schopnosťou sústrediť sa a zamerať svoju pozornosť na vnímanie určitého detailu.

Túto schopnosť sa deti v priebehu predškolského veku najskôr učia sústavným tréningom.➡️
Cieľom týchto cvičení je rozvinúť postreh, pozornosť, predstavivosť, ktoré sú veľmi dôležitými predpokladmi na zvládnutie školských nárokov.

Vhodnými činnosťami sú:
🔲rozprávanie o obrázkoch,
🔲triedenie predmetov,
🔲skladanie obrázkov podľa predlohy,
🔲mozaiky, skladačky,
🔲skladanie obrázkov z kociek,

V ponúkanom pracovnom liste má dieťa možnosť sa ich opakovaním posunúť, zdokonaľovať a zručnosti fixovať, aby sa na ne v škole mohlo úspešne rozpamätať a automaticky ich používať.

💡Tipy:
1️⃣Dieťaťu predkladajte pracovné listy po jednom.
2️⃣Nechajte mu čas si ho prezrieť a následne v prípade potreby úlohu vysvetlite.
3️⃣Nechajte dieťa pracovať v čo najväčšej miere samostatne. 4️⃣Predškolák by mal byť schopný plne sa sústrediť na jednu činnosť 10-15minút.
5️⃣Odporúčame pracovať s hrubšími pastelkami, ktoré prirodzene vedú dieťa k štipcovému úchopu.
⚠️Nezabudnite dieťa oceniť za SNAHU.
... Viac...Menej...

Milí rodičia, ☀️Aj tento štvrtok pokračujeme v predstavovaní pracovných zošitov, ktoré sú zamerané na ŠKOLSKÚ ZRELOSŤ☀️. Dnes sa zameriame na 👀Pozornosť a zrakové vnímanie❗️ Školská úspešnosť je z veľkej časti ovplyvnená schopnosťou sústrediť sa a zamerať svoju pozornosť na vnímanie určitého detailu.Túto schopnosť sa deti v priebehu predškolského veku najskôr učia sústavným tréningom.➡️ Cieľom týchto cvičení je rozvinúť postreh, pozornosť, predstavivosť, ktoré sú veľmi dôležitými predpokladmi na zvládnutie školských nárokov.Vhodnými činnosťami sú: 🔲rozprávanie o obrázkoch, 🔲triedenie predmetov, 🔲skladanie obrázkov podľa predlohy, 🔲mozaiky, skladačky, 🔲skladanie obrázkov z kociek,V ponúkanom pracovnom liste má dieťa možnosť sa ich opakovaním posunúť, zdokonaľovať a zručnosti fixovať, aby sa na ne v škole mohlo úspešne rozpamätať a automaticky ich používať.💡Tipy: 1️⃣Dieťaťu predkladajte pracovné listy po jednom. 2️⃣Nechajte mu čas si ho prezrieť a následne v prípade potreby úlohu vysvetlite. 3️⃣Nechajte dieťa pracovať v čo najväčšej miere samostatne. 4️⃣Predškolák by mal byť schopný plne sa sústrediť na jednu činnosť 10-15minút. 5️⃣Odporúčame pracovať s hrubšími pastelkami, ktoré prirodzene vedú dieťa k štipcovému úchopu. ⚠️Nezabudnite dieťa oceniť za SNAHU.

25.jan.2023

📚Dobrý deň milí naši sledovatelia📚,
radi by sme vám predstavili ďalšiu kvalitnú👌 publikáciu z našej požičovne knižiek s názvom „Speciální sourozenci“👫.
V rámci služby včasnej intervencie častokrát pracujeme nie len s deťmi so zdravotným znevýhodnením, ale tiež s ich zdravými súrodencami. Aj napriek zisteniam zo zahraničných výskumov💡, že zdraví súrodenci detí so zdravotným znevýhodnením sú veľmi početnou skupinou (cca 80% detí so zdravotným znevýhodnením má súrodenca), sú tieto deti často odborníkmi ale i dospelými prehliadaní a takmer všetká pozornosť je venovaná práve deťom so zdravotným znevýhodnením☝️.
Súrodenecký vzťah je však jeden z najdlhších a najintenzívnejších vzťahov, ktoré v priebehu života máme možnosť zažiť🫶. Zvýšenou pozornosťou a starostlivosťou o súrodencov takýchto detí môžeme predísť ich 1️⃣psychickým problémom, 2️⃣zväčšiť účinky intervencie u dieťaťa so zdravotným znevýhodnením a 3️⃣skvalitniť tak celý rodinný život😊.
✅Cieľom tejto publikácie je snaha nájsť rôznorodé spôsoby, ako nefungujúci súrodenecký vzťah a napätie v ňom minimalizovať a naopak vyťažiť čo najviac zo vzťahu nie len pre samotné deti ale i celú rodinu. Kniha je prínosom aj pre odborníkov, ktorí pracujú s rodinami kde sa práve nachádza takýto súrodenecký vzťah (psychológovia, pedopsychiatri, poradenskí psychológovia, špeciálni pedagógovia, sociálni pracovníci..).

Jedným z autorov je David Havelka, ktorý vyštudoval psychológiu a špeciálnu pedagogiku. Na tému súrodenectva s dieťaťom s postihnutím vedie prednášky pre verejnosť, na vysokých školách a tiež na odborných konferenciách. Druhou autorkou je Kateřina Bartošová, ktorá v roku 2004 získala doktorantský titul v odbore klinickej psychológie. V súčasnosti sa venuje súkromnej terapeutickej praxe popri ktorej sa venuje aj výuke školskej psychológie a psychoterapie.
Veríme, že vás odprezentovaná publikácia zaujme tak ako nás a neváhajte si ju zapožičať u nás v požičovni kníh pre rodičov💪.

Príjemné a pohodové čítanie vám želá váš tím CVI✨.
... Viac...Menej...

📚Dobrý deň milí naši sledovatelia📚, radi by sme vám predstavili ďalšiu kvalitnú👌 publikáciu z našej požičovne knižiek s názvom „Speciální sourozenci“👫. V rámci služby včasnej intervencie častokrát pracujeme nie len s deťmi so zdravotným znevýhodnením, ale tiež  s ich zdravými súrodencami. Aj napriek zisteniam zo zahraničných výskumov💡, že zdraví súrodenci detí so zdravotným znevýhodnením sú veľmi početnou skupinou (cca 80% detí so zdravotným znevýhodnením má súrodenca), sú tieto deti často odborníkmi ale i dospelými prehliadaní a takmer všetká pozornosť je venovaná práve deťom so zdravotným znevýhodnením☝️. Súrodenecký vzťah je však jeden z najdlhších a najintenzívnejších vzťahov, ktoré v priebehu života máme možnosť zažiť🫶. Zvýšenou pozornosťou a starostlivosťou o súrodencov takýchto detí môžeme predísť ich 1️⃣psychickým problémom, 2️⃣zväčšiť účinky intervencie u dieťaťa so zdravotným znevýhodnením a 3️⃣skvalitniť tak celý rodinný život😊. ✅Cieľom tejto publikácie je snaha nájsť rôznorodé spôsoby, ako nefungujúci súrodenecký vzťah a napätie v ňom minimalizovať a naopak vyťažiť čo najviac zo vzťahu nie len pre samotné deti ale i celú rodinu. Kniha je prínosom aj pre odborníkov, ktorí pracujú s rodinami kde sa práve nachádza takýto súrodenecký vzťah (psychológovia, pedopsychiatri, poradenskí psychológovia, špeciálni pedagógovia, sociálni pracovníci..).Jedným z autorov  je David Havelka, ktorý vyštudoval psychológiu a špeciálnu pedagogiku. Na tému súrodenectva s dieťaťom s postihnutím vedie prednášky pre verejnosť, na vysokých školách a tiež na odborných konferenciách. Druhou autorkou je Kateřina Bartošová, ktorá v roku 2004 získala doktorantský titul v odbore klinickej psychológie. V súčasnosti sa venuje súkromnej terapeutickej praxe popri ktorej sa venuje aj výuke školskej psychológie a psychoterapie. Veríme, že vás odprezentovaná publikácia zaujme tak ako nás a neváhajte si ju zapožičať u nás v požičovni kníh pre rodičov💪.Príjemné a pohodové čítanie vám želá váš tím CVI✨.

24.jan.2023

Zdieľame takýto parádny oznam od Spoločnosti Downov syndróm 🙂🏊‍♂️🏊‍♀️Oznam pre potenciálnych plavcov.

Deti s Downovým syndrómom nad 8 rokov,ktoré majú možnosť dochádzať do Trenčína raz za týždeň (v piatok) a chceli by sa pridať k svojim kamarátom čoskoro profi plavcom, sú srdečne vítané na predplaveckej príprave:)

Rodicia nech kontaktujú Aďku Lezovu (kontakty na plagate). Začať by sa malo pravdepodobne na konci januára.

Tešíme sa na vás 😊
... Viac...Menej...

Zdieľame takýto parádny oznam od Spoločnosti Downov syndróm 🙂
VIAC NOVINIEK

OD NAŠICH KLIENTOV