VČASNÁ
INTERVENCIA

Je to sociálna služba, ktorá sa poskytuje rodine s  dieťaťom do 7 rokov veku, ak je jeho vývin rizikový alebo ohrozený z dôvodu zdravotného postihnutia. Poskytuje sa v prirodzenom prostredí rodiny, alebo v priestoroch nášho centra.

Služba zahŕňa špecializované sociálne poradenstvo, sociálnu rehabilitáciu, stimuláciu komplexného vývinu dieťaťa, preventívne aktivity a komunitnú rehabilitáciu.

Na Slovensku je ako odborná činnosť poskytovaná od roku 2014 v  rámci sociálnych služieb a upravuje ju zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov.

ŠPECIALIZOVANÉ SOCIÁLNE PORADENSTVO

Je to sociálna služba, ktorú upravuje ju zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov.

Je to poradenstvo, ktorého cieľom je uskutočňovať cielené intervencie, ktoré vedú k dlhodobejším zmenám u klienta a vedú ho k plnohodnotnejšiemu a uspokojivejšiemu životu.

Klientom môže byť každý človek a jeho rodina, bez obmedzenia veku  so zdravotným znevýhodnením, rizikovým vývinom, úrazom alebo chorobou, ktoré sa ocitli v nepriaznivej sociálnej situácii z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, choroby alebo dôchodkového veku.

Naša vízia
Našou víziou je prispievať k dosahovaniu takého stavu v spoločnosti, aby rodiny s dieťaťom s rizikovým vývinom alebo zdravotným postihnutím, dostali potrebnú odbornú podporu včas, s cieľom ich plnohodnotného života a zapojenia sa do spoločnosti.
Aké je naše poslanie?
sprevádzať rodiny detí s rizikovým vývinom a zdravotným znevýhodnením, aby sme posilňovali rodičovské kompetencie a podporili samostatnosť rodiny a jej začlenenie do života v komunite
ponúkame partnerský prístup k rodinám aj k iným odborníkom a organizáciám, kladieme dôraz na spoluprácu a sieťovanie
Čo sa snažíme podporovať?
rodičovské kompetencie a vlastné zdroje rodiny
vzťahy v rodine (medzi rodičom a dieťaťom, medzi súrodencami…)
začlenenie rodiny do komunity
komplexný rozvoj potenciálu dieťaťa do najväčšej možnej miery
Rodinám poskytujeme všetky dostupné prostriedky na to, aby dokázali naplno rozvinúť možnosti a schopnosti svojho dieťaťa. Spoznávame rodinu spolu s jej rutinami, hodnotami a potrebami, počúvame a otvorene komunikujeme.
Sme presvedčení, že najlepším terapeutom pre dieťa je rodič a najvhodnejším miestom na rozvíjanie schopností v rannom veku je domov dieťaťa.

Rodičom pomáhame zorientovať sa v spleti rôznorodých informácií. Učíme ich, ako získané poznatky prenášať do každodenného života. Prepájame rodičov s ostatnými rodičmi či odborníkmi, pomáhame pri zaraďovaní dieťaťa do škôlky alebo do iných rovesníckych skupín.

Fyzické osoby a firmy môžu pomôcť prispením prostredníctvom 2% z vašich daní.

Kto sme

gabriela_zatkova

PhDr. Gabriela Zaťková

riaditeľka a štatutárna zástupkyňa
poradkyňa včasnej intervencie

Moju „profesionálnu kariéru“ som začínala ako učiteľka v materskej škole. Súbežne som vyštudovala vysokú školu a dostala som sa do sociálnej sféry. Pracovala som ako odborná poradkyňa na úrade práce, kde som poskytovala rodinné poradenstvo, individuálne poradenstvo najmä v čase rozvodu, výchovných problémoch s deťmi, partnerských vzťahoch. Podieľala som sa na organizovaní prípravy na profesionálne rodičovstvo. V rámci efektívnejšej pomoci klientom som si rozširovala vedomosti a zručnosti absolvovaním doplnkového vzdelávania.
Včasnú intervenciu pre rodiny vnímam ako životnú výzvu pomôcť rodinám pri zvládaní náročnej životnej situácie a to nielen v oblasti zorientovania sa v sociálnej sfére, nárokoch a požiadavkách, ktoré sú na nich kladené, ale najmä v sprevádzaní rodiny na každodennej ceste, poskytovaním opory a starostlivosti. Vo svojej práci som v prvom rade človek.

IMG_20230429_113236864~2

PhDr. Ivana Kunertová

poradkyňa včasnej intervencie
Volám sa Ivana Kunertová a vyštudovala som sociálnu prácu na Trnavskej univerzite v Trnave. Hneď po ukončení štúdia som sa zamestnala v sociálnej sfére a pracovala som 15 rokov ako sociálny pracovník na oddelení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na ÚPSVaR Trenčín. Táto práca ma veľmi napĺňala, bola pre mňa poslaním. Cítila som, že pomoc tým najzraniteľnejším bytostiam – deťom má zmysel. Počas práce na úrade som vyštudovala predprimárnu pedagogiku a ďalej som si doplnila vzdelanie doplnkovým pedagogickým štúdiom.

Pracovná ponuka v Centre včasnej intervencie ma okamžite zaujala, pretože filozofia včasnej intervencie so mnou rezonuje. Mojim cieľom je poskytovať podporu a odborné poradenstvo rodinám so zdravotne  znevýhodneným dieťaťom, pretože deti sú naša budúcnosť.

F2

PhDr. Marcela Zbínová

poradkyňa včasnej intervencie
Vyštudovala som pedagogický odbor na  Univerzite J. A. Komenského v Prahe, ktorý som neskôr doplnila rigoróznou skúškou v odbore sociálna práca. V sociálnej oblasti sa profesijne pohybujem od roku 2007. Pracovala som ako odborný radca pri  zabezpečení  náhradného rodinného prostredia deťom, ktoré to potrebovali. Akreditované výcviky v koučingu a supervízií pre pomáhajúce profesie a ich následné vykonávanie mi pomohli  zdokonaliť svoje schopnosti a zručnosti. Podpora, poradenstvo a sprevádzanie človeka je to,  čo považujem za veľmi dôležité.  Teším sa, že aj týmto spôsobom môžem byť nápomocná  rodinám a tým  im uľahčiť ich situáciu.
Helena Vlnkova

Mgr. Helena Vlnková

poradkyňa včasnej intervencie

Volám sa Helena Vlnková, narodená 3.2.1980 v Trenčíne. Vyštudovala som  na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave odbor matematika – občianska náuka – etická výchova.  Od roku 2003 do roku 2011 som pôsobila ako pedagogický zamestnanec na Základnej škole Dlhé Hony v Trenčíne. Od roku 2011 do roku 2013 som pracovala ako manažér sociálnych služieb v neziskovej organizácii Lepší svet n.o., ktorá zabezpečovala rehabilitačné stredisko a zariadenie podporovaného bývanie pre dospelých ľudí s mentálnym postihnutím v Trenčíne.  V roku 2012 som založila občianske združenie Autis, ktoré od roku 2013 prevádzkuje Trenčianske autistické centrum Pro Autis, kde pôsobím ako riaditeľka až po súčasnosť. V rokoch 2014 a 2015 som absolvovala nadstavbové štúdium na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave – odbor špeciálna pedagogika. V roku 2015 som ako štatutár o.z. Autis založila Súkromnú základnú školu pre žiakov s autizmom v Trenčíne, ktorú o.z Autis prevádzkuje až po súčasnosť. V roku 2017 som sa stala spoluzakladateľkou Centra včasnej intervencie v Trenčíne, kde pôsobím ako poradca včasnej intervencie na čiastočný úväzok. Teším sa, že môžem byť podporou rodinám s deťmi s rôznym zdravotným znevýhodnením. Moja práca ma baví a zároveň napĺňa. Včasná intervencia má obrovský zmysel, vďaka nej už našlo podporu mnoho rodín a ja som vďačná, že som toho súčasťou.

IMG_1657

Mgr. Dominika Belaňová

poradkyňa včasnej intervencie
Volám sa Dominika Belaňová a moja pozícia v CVI je psychológ. Už na strednej škole som študovala sociálnu oblasť a práve tam som mala veľa možností stretnúť sa s deťmi ako aj dospelými osobami so znevýhodnením. Potom moje kroky viedli na štúdium psychológie na Trnavskú univerzitu a druhý stupeň som absolvovala na Univerzite Komenského v Bratislave. Po škole som začala pracovať v Domove sociálnych služieb s ľuďmi s autizmom, čo bola moja prvá hlbšia skúsenosť s touto diagnózou. Keď som dostala ponuku pracovať v CVI a dozvedela som sa čo táto služba ponúka, veľmi ma to zaujalo. Bezplatné poradenstvo pre rodiny s problémom je podľa mňa veľmi dobrá myšlienka a teší ma, že môžem byť jej súčasťou.
Nápoká fotka

Ing. Katarína Nápoká

inštruktorka sociálnej rehabilitácie
Vďaka sledu životných udalostí som sa napriek môjmu pôsobeniu v ekonomickej oblasti prepracovala k práci s deťmi so špeciálnymi potrebami a toto ma nasmerovalo aj k vytvoreniu občianskeho združenia, ktoré slúži na podporu rodín s deťmi s autizmom. Mám skúsenosti s  mnohými alternatívnymi terapiami, ktoré sa odporúčajú týmto deťom a samoštúdiom som prehĺbila svoje vedomosti v tejto oblasti. Pomáhať rodinám s deťmi s handicapom beriem ako svoje životné poslanie a verím, že všetky moje praktické skúsenosti a poznatky budú prínosom pre tím aj našich klientov.
Jana Michnova

Mgr. Jana Michňová

poradkyňa včasnej intervencie

Pre štúdium psychológie som sa rozhodla preto, že mojou prioritou bolo vždy pomáhať. Po skončení štúdia som pracovala ako asistent učiteľa v Spojenej škole v Púchove, kde som sa prvýkrát stretla s deťmi so zdravotným znevýhodnením. Následne som pracovala v ambulancii klinickej logopédie ako terapeut podporujúci rozvoj komunikácie u detí s autizmom, narušenou komunikačnou schopnosťou a oneskoreným vývinom reči.
Na práci v centre včasnej inervencie sa mi páči, že mi poskytuje dostatok času a priestoru nahliadať na znevýhodnenie dieťaťa v kontexte celej rodiny.

123660288_360350951740494_8304831427389847087_n

Mgr. Nikola Sivčáková

poradkyňa včasnej intervencie

Vyštudovala som na Univerzite Komenského v Bratislave špeciálnu pedagogiku a logopédiu. Už počas školy som sa venovala deťom s poruchami učenia, detskou mozgovou obrnou a deťom s mentálnym postihnutím. Po ukončení štúdia som pracovala v špeciálnej materskej škole v Prahe. Na rok som odcestovala do Kanady. Po príchode na Slovensko som začala pracovať v Centre včasnej intervencie. Včasnú intervenciu vnímam ako možnosť pomôcť rodinám, ktoré majú dieťa so znevýhodnením v oblasti rozvoja osobnosti dieťaťa, ale ak podpory celej rodiny.
 

Snímka

Mgr. Róbert Šujan

poradca špecializovaného poradenstva
Volám sa Robo a som poradca špecializovaného poradenstva. V sociálnych službách pracujem takmer 20 rokov. Dúfam, že moje doterajšie skúsenosti v centre pomôžu uľahčiť život našim klientom a pomôcť ich rodinám.

NOVINKY

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

29.feb.2024

👩‍⚕️ Posledný februárový deň si tradične pripomíname Medzinárodný deň zriedkavých chorôb.

👩‍⚕️V Európskej únii označujeme chorobu ako zriedkavú vtedy, keď nepostihuje viac ako 5 z 10 000 osôb. Každý týždeň pribúda v odbornej literatúre do 5 nových druhov zriedkavých chorôb. Ich presný počet sa mení v závislosti použitých výskumných metód a definícií.

Žiaľ, aj počas našich stretnutí sa stretávame s rodinami s deťmi so zriedkavými diagnózami. Napriek tomu, že nie je vhodné porovnávať jednotlivé ochorenia medzi sebou a označovať ich ako „ľahšie“ , či „ťažšie“, majú rodiny so zriedkavými ochoreniami detí nepochybne ťažšiu štartovaciu pozíciu. K uzatvorení diagnózy často vedie dlhá cesta a názory odborníkov sa môžu líšiť. Rodina sa tiež dočká menšej podpory, či už od lekárov, ktorí sa s touto diagnózou stretli možno po prvýkrát ako aj od iných rodičov, ktorí sú v podobnej situácií.

➡️ Na záver prikladáme dve zaujímavé stránky, ktoré ponúkajú druhý názor odborníkov na nejasný zdravotný stav. Služby oboch stránok sú spoplatnené.
www.diagnose.me/sk/ - ponúka názor zahraničného odborníka
druhynazorlekara.sk/ - ponúka názor iného odborníka
... Viac...Menej...

👩‍⚕️ Posledný februárový deň si tradične pripomíname Medzinárodný deň zriedkavých chorôb.👩‍⚕️V Európskej únii označujeme chorobu ako zriedkavú vtedy, keď nepostihuje viac ako 5 z 10 000 osôb. Každý týždeň pribúda v odbornej literatúre do 5 nových druhov zriedkavých chorôb. Ich presný počet sa mení v závislosti použitých výskumných metód a definícií.Žiaľ, aj počas našich stretnutí sa stretávame s rodinami s deťmi so zriedkavými diagnózami. Napriek tomu, že nie je vhodné porovnávať jednotlivé ochorenia medzi sebou a označovať ich ako „ľahšie“ , či „ťažšie“, majú rodiny so zriedkavými ochoreniami detí nepochybne ťažšiu štartovaciu pozíciu. K uzatvorení diagnózy často vedie dlhá cesta a názory odborníkov sa môžu líšiť. Rodina sa tiež dočká menšej podpory, či už od lekárov, ktorí sa s touto diagnózou stretli možno po prvýkrát ako aj od iných rodičov, ktorí sú v podobnej situácií.➡️ Na záver prikladáme dve zaujímavé stránky, ktoré ponúkajú druhý názor odborníkov na nejasný zdravotný stav. Služby oboch stránok sú spoplatnené. https://www.diagnose.me/sk/ - ponúka názor zahraničného odborníka https://druhynazorlekara.sk/ - ponúka názor iného odborníka

18.feb.2024

🔵18. februára si pripomíname výročie narodenia Hansa Aspergera, podľa ktorého je pomenovaný Aspergerov syndróm.

🔵Jeho zaujímavú životnú cestu nám ponúka kniha NeuroKmene, ktorú si môžete u nás požičať alebo zakúpiť napr. tu: www.martinus.sk/716225-neurokmene/kniha

💬 V súčasnej dobe sa čoraz viac hovorí o príčinách vzniku porúch autistického spektra, kam sa Aspergerov syndróm zaraďuje. Za rizikové faktory vzniku sa považuje najmä vyšší vek rodičov, príliš krátke alebo príliš dlhé obdobie medzi tehotenstvami ženy, užívanie niektorých liekov, zvýšené množstvo chemikálií v prostredí, nedostatočná výživa matky v tehotenstve, či rodinné zaťaženie imunitnými ochoreniami.

Zdroj: acva.sk/epidemiologia-s-odkazmi-na-literaturu/
... Viac...Menej...

🔵18. februára si pripomíname výročie narodenia Hansa Aspergera, podľa ktorého je pomenovaný Aspergerov syndróm.🔵Jeho zaujímavú životnú cestu nám ponúka kniha NeuroKmene, ktorú si môžete u nás požičať alebo zakúpiť napr. tu: https://www.martinus.sk/716225-neurokmene/kniha💬 V súčasnej dobe sa čoraz viac hovorí o príčinách vzniku porúch autistického spektra, kam sa Aspergerov syndróm zaraďuje. Za rizikové faktory vzniku sa považuje najmä vyšší vek rodičov, príliš krátke alebo príliš dlhé obdobie medzi tehotenstvami ženy, užívanie niektorých liekov, zvýšené množstvo chemikálií v prostredí, nedostatočná výživa matky v tehotenstve, či rodinné zaťaženie imunitnými ochoreniami.Zdroj: https://acva.sk/epidemiologia-s-odkazmi-na-literaturu/

11.feb.2024

Svetový deň manželstva💏 je pomerne mladý. Vznikol totiž až v roku 1981 v Louisiane. Bola to reakcia párov a verejných predstaviteľov, ktorí mali snahu prezentovať deň sv. Valentína ako niečo viac, než len sviatok zaľúbených. Verili totiž v silu a veľký význam manželstva. Myšlienka sa stretla s úspechom a postupne sa začala šíriť do jednotlivých krajín.

💍Ako teda osláviť dnešný deň?
Či už ste manželia alebo dlhoroční partneri s pribúdajúcimi povinnosťami, ako sú deti a práca, môže byť spoločne strávený čas čoraz kratší. Tento deň je však vhodný na to, aby ste váš vzťah naštartovali tým, že ho spoločne strávite na večeri alebo navštívite nové mesto, či wellness🛀. Nebojte sa osloviť rodinu, či dobrých priateľov, aby vám s deťmi pomohli. Čo sa nám môže zdať ako príťaž a nechceme tým nikoho zaťažovať môže byť pre druhých potešenie a radi strávia čas s vašimi najmenšími.

Zdroj: penzionkamzik.sk/svetovy-den-manzelstva/
... Viac...Menej...

Svetový deň manželstva💏 je pomerne mladý. Vznikol totiž až v roku 1981 v Louisiane. Bola to reakcia párov a verejných predstaviteľov, ktorí mali snahu prezentovať deň sv. Valentína ako niečo viac, než len sviatok zaľúbených. Verili totiž v silu a veľký význam manželstva. Myšlienka sa stretla s úspechom a postupne sa začala šíriť do jednotlivých krajín.💍Ako teda osláviť dnešný deň? Či už ste manželia alebo dlhoroční partneri s pribúdajúcimi povinnosťami, ako sú deti a práca, môže byť spoločne strávený čas čoraz kratší. Tento deň je však vhodný na to, aby ste váš vzťah naštartovali tým, že ho spoločne strávite na večeri alebo navštívite nové mesto, či wellness🛀. Nebojte sa osloviť rodinu, či dobrých priateľov, aby vám s deťmi pomohli. Čo sa nám môže zdať ako príťaž a nechceme tým nikoho zaťažovať môže byť pre druhých potešenie a radi strávia čas s vašimi najmenšími.Zdroj: https://penzionkamzik.sk/svetovy-den-manzelstva/
VIAC NOVINIEK

OD NAŠICH KLIENTOV