VČASNÁ
INTERVENCIA

Je to sociálna služba, ktorá sa poskytuje rodine s  dieťaťom do 7 rokov veku, ak je jeho vývin rizikový alebo ohrozený z dôvodu zdravotného postihnutia. Poskytuje sa v prirodzenom prostredí rodiny, alebo v priestoroch nášho centra.

Služba zahŕňa špecializované sociálne poradenstvo, sociálnu rehabilitáciu, stimuláciu komplexného vývinu dieťaťa, preventívne aktivity a komunitnú rehabilitáciu.

Na Slovensku je ako odborná činnosť poskytovaná od roku 2014 v  rámci sociálnych služieb a upravuje ju zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov.

ŠPECIALIZOVANÉ SOCIÁLNE PORADENSTVO

Je to sociálna služba, ktorú upravuje ju zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov.

Je to poradenstvo, ktorého cieľom je uskutočňovať cielené intervencie, ktoré vedú k dlhodobejším zmenám u klienta a vedú ho k plnohodnotnejšiemu a uspokojivejšiemu životu.

Klientom môže byť každý človek a jeho rodina, bez obmedzenia veku  so zdravotným znevýhodnením, rizikovým vývinom, úrazom alebo chorobou, ktoré sa ocitli v nepriaznivej sociálnej situácii z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, choroby alebo dôchodkového veku.

Naša vízia
Našou víziou je prispievať k dosahovaniu takého stavu v spoločnosti, aby rodiny s dieťaťom s rizikovým vývinom alebo zdravotným postihnutím, dostali potrebnú odbornú podporu včas, s cieľom ich plnohodnotného života a zapojenia sa do spoločnosti.
Aké je naše poslanie?
sprevádzať rodiny detí s rizikovým vývinom a zdravotným znevýhodnením, aby sme posilňovali rodičovské kompetencie a podporili samostatnosť rodiny a jej začlenenie do života v komunite
ponúkame partnerský prístup k rodinám aj k iným odborníkom a organizáciám, kladieme dôraz na spoluprácu a sieťovanie
Čo sa snažíme podporovať?
rodičovské kompetencie a vlastné zdroje rodiny
vzťahy v rodine (medzi rodičom a dieťaťom, medzi súrodencami…)
začlenenie rodiny do komunity
komplexný rozvoj potenciálu dieťaťa do najväčšej možnej miery
Rodinám poskytujeme všetky dostupné prostriedky na to, aby dokázali naplno rozvinúť možnosti a schopnosti svojho dieťaťa. Spoznávame rodinu spolu s jej rutinami, hodnotami a potrebami, počúvame a otvorene komunikujeme.
Sme presvedčení, že najlepším terapeutom pre dieťa je rodič a najvhodnejším miestom na rozvíjanie schopností v rannom veku je domov dieťaťa.

Rodičom pomáhame zorientovať sa v spleti rôznorodých informácií. Učíme ich, ako získané poznatky prenášať do každodenného života. Prepájame rodičov s ostatnými rodičmi či odborníkmi, pomáhame pri zaraďovaní dieťaťa do škôlky alebo do iných rovesníckych skupín.

DARUJME.SK

Aktuálne rozširujeme naše služby, aby sme mohli podporovať aj rodiny so staršími deťmi, príp. dospelých ľudí so zdravotným znevýhodnením.

Keďže s touto službou začíname, chceme získať finančné prostriedky, aby mohla byť pre jej prijímateľov poskytovaná zdarma.

Kto sme

gabriela_zatkova

PhDr. Gabriela Zaťková

riaditeľka a štatutárna zástupkyňa
poradkyňa včasnej intervencie

Moju „profesionálnu kariéru“ som začínala ako učiteľka v materskej škole. Súbežne som vyštudovala vysokú školu a dostala som sa do sociálnej sféry. Pracovala som ako odborná poradkyňa na úrade práce, kde som poskytovala rodinné poradenstvo, individuálne poradenstvo najmä v čase rozvodu, výchovných problémoch s deťmi, partnerských vzťahoch. Podieľala som sa na organizovaní prípravy na profesionálne rodičovstvo. V rámci efektívnejšej pomoci klientom som si rozširovala vedomosti a zručnosti absolvovaním doplnkového vzdelávania.
Včasnú intervenciu pre rodiny vnímam ako životnú výzvu pomôcť rodinám pri zvládaní náročnej životnej situácie a to nielen v oblasti zorientovania sa v sociálnej sfére, nárokoch a požiadavkách, ktoré sú na nich kladené, ale najmä v sprevádzaní rodiny na každodennej ceste, poskytovaním opory a starostlivosti. Vo svojej práci som v prvom rade človek.

IMG_20230429_113236864~2

PhDr. Ivana Kunertová

poradkyňa včasnej intervencie

Volám sa Ivana Kunertová a vyštudovala som sociálnu prácu na Trnavskej univerzite v Trnave. Hneď po ukončení štúdia som sa zamestnala v sociálnej sfére a pracovala som 15 rokov ako sociálny pracovník na oddelení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na ÚPSVaR Trenčín. Táto práca ma veľmi napĺňala, bola pre mňa poslaním. Cítila som, že pomoc tým najzraniteľnejším bytostiam – deťom má zmysel. Počas práce na úrade som vyštudovala predprimárnu pedagogiku a ďalej som si doplnila vzdelanie doplnkovým pedagogickým štúdiom.

Pracovná ponuka v Centre včasnej intervencie ma okamžite zaujala, pretože filozofia včasnej intervencie so mnou rezonuje. Mojim cieľom je poskytovať podporu a odborné poradenstvo rodinám so zdravotne  znevýhodneným dieťaťom, pretože deti sú naša budúcnosť.

F2

PhDr. Marcela Zbínová

poradkyňa včasnej intervencie

Vyštudovala som pedagogický odbor na  Univerzite J. A. Komenského v Prahe, ktorý som neskôr doplnila rigoróznou skúškou v odbore sociálna práca. V sociálnej oblasti sa profesijne pohybujem od roku 2007. Pracovala som ako odborný radca pri  zabezpečení  náhradného rodinného prostredia deťom, ktoré to potrebovali. Akreditované výcviky v koučingu a supervízií pre pomáhajúce profesie a ich následné vykonávanie mi pomohli  zdokonaliť svoje schopnosti a zručnosti. Podpora, poradenstvo a sprevádzanie človeka je to,  čo považujem za veľmi dôležité.  Teším sa, že aj týmto spôsobom môžem byť nápomocná  rodinám a tým  im uľahčiť ich situáciu.

Helena Vlnkova

Mgr. Helena Vlnková

poradkyňa včasnej intervencie

Volám sa Helena Vlnková, narodená 3.2.1980 v Trenčíne. Vyštudovala som  na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave odbor matematika – občianska náuka – etická výchova.  Od roku 2003 do roku 2011 som pôsobila ako pedagogický zamestnanec na Základnej škole Dlhé Hony v Trenčíne. Od roku 2011 do roku 2013 som pracovala ako manažér sociálnych služieb v neziskovej organizácii Lepší svet n.o., ktorá zabezpečovala rehabilitačné stredisko a zariadenie podporovaného bývanie pre dospelých ľudí s mentálnym postihnutím v Trenčíne.  V roku 2012 som založila občianske združenie Autis, ktoré od roku 2013 prevádzkuje Trenčianske autistické centrum Pro Autis, kde pôsobím ako riaditeľka až po súčasnosť. V rokoch 2014 a 2015 som absolvovala nadstavbové štúdium na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave – odbor špeciálna pedagogika. V roku 2015 som ako štatutár o.z. Autis založila Súkromnú základnú školu pre žiakov s autizmom v Trenčíne, ktorú o.z Autis prevádzkuje až po súčasnosť. V roku 2017 som sa stala spoluzakladateľkou Centra včasnej intervencie v Trenčíne, kde pôsobím ako poradca včasnej intervencie na čiastočný úväzok. Teším sa, že môžem byť podporou rodinám s deťmi s rôznym zdravotným znevýhodnením. Moja práca ma baví a zároveň napĺňa. Včasná intervencia má obrovský zmysel, vďaka nej už našlo podporu mnoho rodín a ja som vďačná, že som toho súčasťou.

57398606_3230016620357918_2311003949290749952_n

PaedDr. Barbora Stračárová

poradkyňa včasnej intervencie
CVI je pre mňa ideálny príklad praxe. Podpora rodín s deťmi so zdravotným znevýhodnením, ktorá je poskytovaná bezplatne je niečo úžasné. Táto myšlienka pre mňa spĺňa to, v čo som vždy verila a to je, že si treba pomáhať nezištne a s láskou. Som špeciálny pedagóg a okrem podpory všetkým rodinám s deťmi so zdravotným znevýhodnením sa vo svojej praxi venujem hlavne detičkám s PAS a so sluchovým postihnutím.
Nápoká fotka

Ing. Katarína Nápoká

inštruktorka sociálnej rehabilitácie

Vďaka sledu životných udalostí som sa napriek môjmu pôsobeniu v ekonomickej oblasti prepracovala k práci s deťmi so špeciálnymi potrebami a toto ma nasmerovalo aj k vytvoreniu občianskeho združenia, ktoré slúži na podporu rodín s deťmi s autizmom. Mám skúsenosti s  mnohými alternatívnymi terapiami, ktoré sa odporúčajú týmto deťom a samoštúdiom som prehĺbila svoje vedomosti v tejto oblasti. Pomáhať rodinám s deťmi s handicapom beriem ako svoje životné poslanie a verím, že všetky moje praktické skúsenosti a poznatky budú prínosom pre tím aj našich klientov.

Jana Michnova

Mgr. Jana Michňová

poradkyňa včasnej intervencie

Pre štúdium psychológie som sa rozhodla preto, že mojou prioritou bolo vždy pomáhať. Po skončení štúdia som pracovala ako asistent učiteľa v Spojenej škole v Púchove, kde som sa prvýkrát stretla s deťmi so zdravotným znevýhodnením. Následne som pracovala v ambulancii klinickej logopédie ako terapeut podporujúci rozvoj komunikácie u detí s autizmom, narušenou komunikačnou schopnosťou a oneskoreným vývinom reči.
Na práci v centre včasnej inervencie sa mi páči, že mi poskytuje dostatok času a priestoru nahliadať na znevýhodnenie dieťaťa v kontexte celej rodiny.

123660288_360350951740494_8304831427389847087_n

Mgr. Nikola Sivčáková

poradkyňa včasnej intervencie

Vyštudovala som na Univerzite Komenského v Bratislave špeciálnu pedagogiku a logopédiu. Už počas školy som sa venovala deťom s poruchami učenia, detskou mozgovou obrnou a deťom s mentálnym postihnutím. Po ukončení štúdia som pracovala v špeciálnej materskej škole v Prahe. Na rok som odcestovala do Kanady. Po príchode na Slovensko som začala pracovať v Centre včasnej intervencie. Včasnú intervenciu vnímam ako možnosť pomôcť rodinám, ktoré majú dieťa so znevýhodnením v oblasti rozvoja osobnosti dieťaťa, ale ak podpory celej rodiny.
 

Snímka

Mgr. Róbert Šujan

poradca špecializovaného poradenstva
Volám sa Robo a som poradca špecializovaného poradenstva. V sociálnych službách pracujem takmer 20 rokov. Dúfam, že moje doterajšie skúsenosti v centre pomôžu uľahčiť život našim klientom a pomôcť ich rodinám.

NOVINKY

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

20.sep.2023

Milí rodičia,

dnes zdieľame tento obrázok od LOCIKA - centrum pro děti ohrožené domácím násilím, ktorým vám chceme priblížiť, prečo je starostlivosť o seba tak veľmi dôležitá ❤️
... Viac...Menej...

Milí rodičia,dnes zdieľame tento obrázok od LOCIKA - centrum pro děti ohrožené domácím násilím, ktorým vám chceme priblížiť, prečo je starostlivosť o seba tak veľmi dôležitá ❤️

8.sep.2023

Prezdieľavame pre informáciu program Káčka Trenčín na mesiac september. Všetky podrobnosti nájdete v letáku.😊 ... Viac...Menej...

Prezdieľavame pre informáciu program Káčka Trenčín na mesiac september. Všetky podrobnosti nájdete v letáku.😊
VIAC NOVINIEK

OD NAŠICH KLIENTOV