VČASNÁ
INTERVENCIA

Je to sociálna služba, ktorá sa poskytuje rodine s  dieťaťom do 7 rokov veku, ak je jeho vývin rizikový alebo ohrozený z dôvodu zdravotného postihnutia. Poskytuje sa v prirodzenom prostredí rodiny, alebo v priestoroch nášho centra.

Služba zahŕňa špecializované sociálne poradenstvo, sociálnu rehabilitáciu, stimuláciu komplexného vývinu dieťaťa, preventívne aktivity a komunitnú rehabilitáciu.

Na Slovensku je ako odborná činnosť poskytovaná od roku 2014 v  rámci sociálnych služieb a upravuje ju zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov.

ŠPECIALIZOVANÉ SOCIÁLNE PORADENSTVO

Je to sociálna služba, ktorú upravuje ju zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov.

Je to poradenstvo, ktorého cieľom je uskutočňovať cielené intervencie, ktoré vedú k dlhodobejším zmenám u klienta a vedú ho k plnohodnotnejšiemu a uspokojivejšiemu životu.

Klientom môže byť každý človek a jeho rodina, bez obmedzenia veku  so zdravotným znevýhodnením, rizikovým vývinom, úrazom alebo chorobou, ktoré sa ocitli v nepriaznivej sociálnej situácii z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, choroby alebo dôchodkového veku.

Naša vízia
Našou víziou je prispievať k dosahovaniu takého stavu v spoločnosti, aby rodiny s dieťaťom s rizikovým vývinom alebo zdravotným postihnutím, dostali potrebnú odbornú podporu včas, s cieľom ich plnohodnotného života a zapojenia sa do spoločnosti.
Aké je naše poslanie?
sprevádzať rodiny detí s rizikovým vývinom a zdravotným znevýhodnením, aby sme posilňovali rodičovské kompetencie a podporili samostatnosť rodiny a jej začlenenie do života v komunite
ponúkame partnerský prístup k rodinám aj k iným odborníkom a organizáciám, kladieme dôraz na spoluprácu a sieťovanie
Čo sa snažíme podporovať?
rodičovské kompetencie a vlastné zdroje rodiny
vzťahy v rodine (medzi rodičom a dieťaťom, medzi súrodencami…)
začlenenie rodiny do komunity
komplexný rozvoj potenciálu dieťaťa do najväčšej možnej miery
Rodinám poskytujeme všetky dostupné prostriedky na to, aby dokázali naplno rozvinúť možnosti a schopnosti svojho dieťaťa. Spoznávame rodinu spolu s jej rutinami, hodnotami a potrebami, počúvame a otvorene komunikujeme.
Sme presvedčení, že najlepším terapeutom pre dieťa je rodič a najvhodnejším miestom na rozvíjanie schopností v rannom veku je domov dieťaťa.

Rodičom pomáhame zorientovať sa v spleti rôznorodých informácií. Učíme ich, ako získané poznatky prenášať do každodenného života. Prepájame rodičov s ostatnými rodičmi či odborníkmi, pomáhame pri zaraďovaní dieťaťa do škôlky alebo do iných rovesníckych skupín.

DARUJME.SK

Aktuálne rozširujeme naše služby, aby sme mohli podporovať aj rodiny so staršími deťmi, príp. dospelých ľudí so zdravotným znevýhodnením.

Keďže s touto službou začíname, chceme získať finančné prostriedky, aby mohla byť pre jej prijímateľov poskytovaná zdarma.

Kto sme

gabriela_zatkova

PhDr. Gabriela Zaťková

riaditeľka a štatutárna zástupkyňa
poradkyňa včasnej intervencie

Moju „profesionálnu kariéru“ som začínala ako učiteľka v materskej škole. Súbežne som vyštudovala vysokú školu a dostala som sa do sociálnej sféry. Pracovala som ako odborná poradkyňa na úrade práce, kde som poskytovala rodinné poradenstvo, individuálne poradenstvo najmä v čase rozvodu, výchovných problémoch s deťmi, partnerských vzťahoch. Podieľala som sa na organizovaní prípravy na profesionálne rodičovstvo. V rámci efektívnejšej pomoci klientom som si rozširovala vedomosti a zručnosti absolvovaním doplnkového vzdelávania.
Včasnú intervenciu pre rodiny vnímam ako životnú výzvu pomôcť rodinám pri zvládaní náročnej životnej situácie a to nielen v oblasti zorientovania sa v sociálnej sfére, nárokoch a požiadavkách, ktoré sú na nich kladené, ale najmä v sprevádzaní rodiny na každodennej ceste, poskytovaním opory a starostlivosti. Vo svojej práci som v prvom rade človek.

Mgr. Nina Staňová

poradkyňa včasnej intervencie
Popri mojej štvorročnej praxi v zariadení sociálnych služieb, kde som pracovala ako inštruktorka sociálnej rehabilitácie a neskôr ako sociálny pracovník, som vyštudovala sociálnu prácu. Keďže mám veľmi rada deti a napĺňa ma pomôcť im, ako aj ich rodičom, rozhodla som sa pre pracovnú príležitosť v Centre včasnej intervencie. Verím, že svojimi vedomosťami a skúsenosťami budem prínosom v tejto práci.
IMG_20220405_083014 - 2

Mgr. Mária Mamráková

poradkyňa včasnej intervencie
Práca v službách ma sprevádza celým mojím profesijným životom. Začínala som ako sestra pri lôžku, neskôr to bola práca sestry na ambulancii.  Po ukončení štúdia sociálnej práce som nejako prirodzene prešla zo zdravotníckej oblasti do úzko súvisiacej sociálnej oblasti. Ako sociálna pracovníčka v zariadení sociálnych služieb, som tak mohla využiť aj svoje doterajšie skúsenosti.  Práca poradcu v CVI je pre mňa príležitosťou opäť pokračovať v práci, ktorej zmyslom je pomoc a podpora tým, ktorí sa ocitli v rôznych neľahkých životných situáciách.
Helena Vlnkova

Mgr. Helena Vlnková

poradkyňa včasnej intervencie

Volám sa Helena Vlnková, narodená 3.2.1980 v Trenčíne. Vyštudovala som  na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave odbor matematika – občianska náuka – etická výchova.  Od roku 2003 do roku 2011 som pôsobila ako pedagogický zamestnanec na Základnej škole Dlhé Hony v Trenčíne. Od roku 2011 do roku 2013 som pracovala ako manažér sociálnych služieb v neziskovej organizácii Lepší svet n.o., ktorá zabezpečovala rehabilitačné stredisko a zariadenie podporovaného bývanie pre dospelých ľudí s mentálnym postihnutím v Trenčíne.  V roku 2012 som založila občianske združenie Autis, ktoré od roku 2013 prevádzkuje Trenčianske autistické centrum Pro Autis, kde pôsobím ako riaditeľka až po súčasnosť. V rokoch 2014 a 2015 som absolvovala nadstavbové štúdium na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave – odbor špeciálna pedagogika. V roku 2015 som ako štatutár o.z. Autis založila Súkromnú základnú školu pre žiakov s autizmom v Trenčíne, ktorú o.z Autis prevádzkuje až po súčasnosť. V roku 2017 som sa stala spoluzakladateľkou Centra včasnej intervencie v Trenčíne, kde pôsobím ako poradca včasnej intervencie na čiastočný úväzok. Teším sa, že môžem byť podporou rodinám s deťmi s rôznym zdravotným znevýhodnením. Moja práca ma baví a zároveň napĺňa. Včasná intervencia má obrovský zmysel, vďaka nej už našlo podporu mnoho rodín a ja som vďačná, že som toho súčasťou.

57398606_3230016620357918_2311003949290749952_n

PaedDr. Barbora Stračárová

poradkyňa včasnej intervencie
CVI je pre mňa ideálny príklad praxe. Podpora rodín s deťmi so zdravotným znevýhodnením, ktorá je poskytovaná bezplatne je niečo úžasné. Táto myšlienka pre mňa spĺňa to, v čo som vždy verila a to je, že si treba pomáhať nezištne a s láskou. Som špeciálny pedagóg a okrem podpory všetkým rodinám s deťmi so zdravotným znevýhodnením sa vo svojej praxi venujem hlavne detičkám s PAS a so sluchovým postihnutím.
IMG_2055

Mgr. Mária Magdaléna Ilavská

poradkyňa včasnej intervencie
Volám sa Mária Magdaléna a som vyštudovaná psychologička. Počas päťročného  štúdia psychológie som sa stretávala s rôznymi druhmi klientov a taktiež som počas celého štúdia mala možnosť pracovať v materskej škole.  Práve tam som zistila, že práca s deťmi je to, čo ma najviac napĺňa a baví a snívala som, že po vysokej škole budem môcť prepojiť moje vedomosti z odboru psychológie s prácou s deťmi. Centrum včasnej intervencie v Trenčíne mi poskytuje možnosť tejto realizácie  v rámci multidisciplinárneho tímu, ktorý má úžasné poslanie pre rodiny s deťmi so zdravotným znevýhodnením.  Verím, že ako ďalší člen tímu budem nápomocná nielen vašim deťom, ale aj vám ako celej rodine.
Jana Michnova

Mgr. Jana Michňová

poradkyňa včasnej intervencie

Pre štúdium psychológie som sa rozhodla preto, že mojou prioritou bolo vždy pomáhať. Po skončení štúdia som pracovala ako asistent učiteľa v Spojenej škole v Púchove, kde som sa prvýkrát stretla s deťmi so zdravotným znevýhodnením. Následne som pracovala v ambulancii klinickej logopédie ako terapeut podporujúci rozvoj komunikácie u detí s autizmom, narušenou komunikačnou schopnosťou a oneskoreným vývinom reči.
Na práci v centre včasnej inervencie sa mi páči, že mi poskytuje dostatok času a priestoru nahliadať na znevýhodnenie dieťaťa v kontexte celej rodiny.

123660288_360350951740494_8304831427389847087_n

Mgr. Nikola Sivčáková

poradkyňa včasnej intervencie

Vyštudovala som na Univerzite Komenského v Bratislave špeciálnu pedagogiku a logopédiu. Už počas školy som sa venovala deťom s poruchami učenia, detskou mozgovou obrnou a deťom s mentálnym postihnutím. Po ukončení štúdia som pracovala v špeciálnej materskej škole v Prahe. Na rok som odcestovala do Kanady. Po príchode na Slovensko som začala pracovať v Centre včasnej intervencie. Včasnú intervenciu vnímam ako možnosť pomôcť rodinám, ktoré majú dieťa so znevýhodnením v oblasti rozvoja osobnosti dieťaťa, ale ak podpory celej rodiny.
 

Snímka

Mgr. Róbert Šujan

poradca špecializovaného poradenstva
Volám sa Robo a som poradca špecializovaného poradenstva. V sociálnych službách pracujem takmer 20 rokov. Dúfam, že moje doterajšie skúsenosti v centre pomôžu uľahčiť život našim klientom a pomôcť ich rodinám.

NOVINKY

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

22.mar.2023

🚩Lucie Straková Jirků: „Obsedantně kompulzivní porucha u dětí a dospívajících“

Milí sledovatelia✨,
dnes by sme vám radi poskytli pár informácii o publikácii s vyššie uvedeným názvom. Ide o tému, ktorá je neznáma pre väčšinu ľudí, no mnohí ľudia žijú práve s touto diagnózou a mnohí ani nevedia, že ju majú alebo že by ich dieťa mohlo niečím takým trpieť.

Obsedantno – kompulzívna porucha (skratka OCD – obsessive compulsive disorder), patrí k najčastejším psychiatrickým diagnózam u detí a dospelých❗️. Je pre ňu charakteristické subjektívne prežívanie úzkosti, napätia⚡️ a prítomnosť takzvaných obsesií a kompulzií.

☑️Obsesie sú vtieravé, stále sa opakujúce nutkavé myšlienky, ktoré v človeku vyvolávajú silnú úzkosť a pocity napätia, ktorých sa chce zbaviť.
☑️Zníženie vzniknutej úzkosti docieli kompulzívne správanie, ktoré tie nepríjemné myšlienky – obsesie – zastaví. Ide o nutkavé správanie, ktoré je zjavné a pozorovateľné. Toto správanie je taktiež ritualizované, má svoje pravidlá a presné postupy. Existujú však aj mentálne kompulzie, ktoré nie sú viditeľné a ide o psychické aktivity. Kompulzie tak pomáhajú zmierniť úzkosť človeka v reakcii na obsedantné vtieravé myšlienky.

Publikácia sa snaží rozšíriť povedomie o závažnosti tejto diagnózy a predstavuje možnosti terapie a jej špecifiká, najmä ak ide o dieťa a dospievajúceho.
▪️Táto duševná porucha je nie len pre chorého ale aj pre jeho rodinu veľmi zaťažujúca
▪️Má silný dopad na fungovanie človeka v bežnom živote
▪️V rozvinutej forme má OCD za následok nie len obmedzenie voľného času, stratu spoločenských vzťahov, ale aj zníženie školského výkonu či stratu zamestnania.
▪️Môže sa objaviť depresívna nálada či zníženie sebavedomia
▪️U detí sa príznaky OCD podobajú aj na iné duševné ochorenia a preto je dôležité venovať pozornosť podrobnej diagnostike a pravidelným konzultáciám s pedopsychiatrom.

🧪Z výskumov vyplýva, že problémy spôsobené OCD ľudia často začnú riešiť až po silnom zásahu do ich bežného fungovania v živote a zväčšia je OCD roky rozvinutá.

✅Jedna z účinných metód je pri liečbe OCD kognitívno behaviorálna terapia (KBT), s ktorou má autorka publikácie dlhé roky skúsenosť a ktorú v knihe podrobne predstavuje.
✅Ďalej v knihe píše o možnosti podpory dieťaťa, či už zo strany školy alebo rodiny. Ponúka rôzne možnosti, akým spôsobom podporiť rodinu aby náročné ochorenia dieťaťa zvládla.
✅Jedna kapitola sa venuje aj rodinnej terapie, ktorá má dôležitú úlohu pri práci s detským klientom.
✅V rámci príloh môžete nájsť aj niekoľko záznamových archov, ktorú môžu byť nápomocné pri spomínanej KBT terapii.

Prikladáme aj link, kde prezentovanú publikáciu môžete v prípade záujmu nájsť. Tak isto ju nájdete aj v našej požičovni kníh pre rodičov. Želáme vám príjemné čítanie🫶✨.

www.martinus.sk/?uItem=307437
... Viac...Menej...

🚩Lucie Straková Jirků: „Obsedantně kompulzivní porucha u dětí a dospívajících“Milí sledovatelia✨, dnes by sme vám radi poskytli pár informácii o publikácii s vyššie uvedeným názvom. Ide o tému, ktorá je neznáma pre väčšinu ľudí, no mnohí ľudia žijú práve s touto diagnózou a mnohí ani nevedia, že ju majú alebo že by ich dieťa mohlo niečím takým trpieť.Obsedantno – kompulzívna porucha (skratka OCD – obsessive compulsive disorder), patrí k najčastejším psychiatrickým diagnózam u detí a dospelých❗️. Je pre ňu charakteristické subjektívne prežívanie úzkosti, napätia⚡️ a prítomnosť takzvaných obsesií a kompulzií.☑️Obsesie sú vtieravé, stále sa opakujúce nutkavé myšlienky, ktoré v človeku vyvolávajú silnú úzkosť a pocity napätia, ktorých sa chce zbaviť. ☑️Zníženie vzniknutej úzkosti docieli kompulzívne správanie, ktoré tie nepríjemné myšlienky – obsesie – zastaví. Ide o nutkavé správanie, ktoré je zjavné a pozorovateľné. Toto správanie je taktiež ritualizované, má svoje pravidlá a presné postupy. Existujú však aj mentálne kompulzie, ktoré nie sú viditeľné a ide o psychické aktivity. Kompulzie tak pomáhajú zmierniť úzkosť človeka v reakcii na obsedantné vtieravé myšlienky.Publikácia sa snaží rozšíriť povedomie o závažnosti tejto diagnózy a predstavuje možnosti terapie a jej špecifiká, najmä ak ide o dieťa a dospievajúceho. ▪️Táto duševná porucha je nie len pre chorého ale aj pre jeho rodinu veľmi zaťažujúca ▪️Má silný dopad na fungovanie človeka v bežnom živote ▪️V rozvinutej forme má OCD za následok nie len obmedzenie voľného času, stratu spoločenských vzťahov, ale aj zníženie školského výkonu či stratu zamestnania. ▪️Môže sa objaviť depresívna nálada či zníženie sebavedomia ▪️U detí sa príznaky OCD podobajú aj na iné duševné ochorenia a preto je dôležité venovať pozornosť podrobnej diagnostike a pravidelným konzultáciám s pedopsychiatrom.🧪Z výskumov vyplýva, že problémy spôsobené OCD ľudia často začnú riešiť až po silnom zásahu do ich bežného fungovania v živote a zväčšia je OCD roky rozvinutá.✅Jedna z účinných metód je pri liečbe OCD kognitívno behaviorálna terapia (KBT), s ktorou má autorka publikácie dlhé roky skúsenosť a ktorú v knihe podrobne predstavuje. ✅Ďalej v knihe píše o možnosti podpory dieťaťa, či už zo strany školy alebo rodiny. Ponúka rôzne možnosti, akým spôsobom podporiť rodinu aby náročné ochorenia dieťaťa zvládla. ✅Jedna kapitola sa venuje aj rodinnej terapie, ktorá má dôležitú úlohu pri práci s detským klientom. ✅V rámci príloh môžete nájsť aj niekoľko záznamových archov, ktorú môžu byť nápomocné pri spomínanej KBT terapii.Prikladáme aj link, kde prezentovanú publikáciu môžete v prípade záujmu nájsť. Tak isto ju nájdete aj v našej požičovni kníh pre rodičov. Želáme vám príjemné čítanie🫶✨.https://www.martinus.sk/?uItem=307437

Komentovať na FB 🚩Lucie Straková ...

v centre Andreas kúpite za zvýhodnené ceny: forms.gle/QsmUprurpX4dUBEz7

21.mar.2023

Fotky z príspevku používateľa Centrum včasnej intervencie Trenčín ... Viac...Menej...

Centrum včasnej intervencie CVI Trenčín 1

21.mar.2023

💛💙Ani my sme dnes nezabudli na svetový deň Downovho syndrómu.

🧬Downov syndróm je najčastejšie genetické ochorenie na Slovensku.

🧬 Každá bunka človeka s týmto syndrómom obsahuje jeden nadbytočný chromozóm. Teda namiesto 46 chromozómov usporiadaných do párov (jeden je od otca, druhý od matky), majú 47 chromozómov v pároch, okrem 21. chromozómu, ktorý tvorí trojicu.

🧬 Pomenovanie dostal tento syndróm po anglickom lekárovi Johnovi Langdonovi Downovi, ktorý v roku 1866 publikoval vedeckú štúdiu opisujúcu charakteristické vonkajšie znaky.
... Viac...Menej...

💛💙Ani my sme dnes nezabudli na svetový deň Downovho syndrómu.🧬Downov syndróm je najčastejšie genetické ochorenie na Slovensku.🧬 Každá bunka človeka s týmto syndrómom obsahuje jeden nadbytočný chromozóm. Teda namiesto 46 chromozómov usporiadaných do párov (jeden je od otca, druhý od matky), majú 47 chromozómov v pároch, okrem 21. chromozómu, ktorý tvorí trojicu.🧬 Pomenovanie dostal tento syndróm po anglickom lekárovi Johnovi Langdonovi Downovi, ktorý v roku 1866 publikoval vedeckú štúdiu opisujúcu charakteristické vonkajšie znaky.
VIAC NOVINIEK

OD NAŠICH KLIENTOV