Naša vízia
Našou víziou je prispievať k dosahovaniu takého stavu v spoločnosti, aby rodiny s dieťaťom s rizikovým vývinom alebo zdravotným postihnutím, dostali potrebnú odbornú podporu včas, s cieľom ich plnohodnotného života a zapojenia sa do spoločnosti.
Aké je naše poslanie?
sprevádzať rodiny detí s rizikovým vývinom a zdravotným znevýhodnením, aby sme posilňovali rodičovské kompetencie a podporili samostatnosť rodiny a jej začlenenie do života v komunite
ponúkame partnerský prístup k rodinám aj k iným odborníkom a organizáciám, kladieme dôraz na spoluprácu a sieťovanie
Čo sa snažíme podporovať?
rodičovské kompetencie a vlastné zdroje rodiny
vzťahy v rodine (medzi rodičom a dieťaťom, medzi súrodencami…)
začlenenie rodiny do komunity
komplexný rozvoj potenciálu dieťaťa do najväčšej možnej miery
Rodinám poskytujeme všetky dostupné prostriedky na to, aby dokázali naplno rozvinúť možnosti a schopnosti svojho dieťaťa. Spoznávame rodinu spolu s jej rutinami, hodnotami a potrebami, počúvame a otvorene komunikujeme.
Sme presvedčení, že najlepším terapeutom pre dieťa je rodič a najvhodnejším miestom na rozvíjanie schopností v rannom veku je domov dieťaťa.

Rodičom pomáhame zorientovať sa v spleti rôznorodých informácií. Učíme ich, ako získané poznatky prenášať do každodenného života. Prepájame rodičov s ostatnými rodičmi či odborníkmi, pomáhame pri zaraďovaní dieťaťa do škôlky alebo do iných rovesníckych skupín.

DARUJME.SK

Aktuálne rozširujeme naše služby, aby sme mohli podporovať aj rodiny so staršími deťmi, príp. dospelých ľudí so zdravotným znevýhodnením.

Keďže s touto službou začíname, chceme získať finančné prostriedky, aby mohla byť pre jej prijímateľov poskytovaná zdarma.

Kto sme

gabriela_zatkova

PhDr. Gabriela Zaťková

riaditeľka a štatutárna zástupkyňa
poradkyňa včasnej intervencie

Moju „profesionálnu kariéru“ som začínala ako učiteľka v materskej škole. Súbežne som vyštudovala vysokú školu a dostala som sa do sociálnej sféry. Pracovala som ako odborná poradkyňa na úrade práce, kde som poskytovala rodinné poradenstvo, individuálne poradenstvo najmä v čase rozvodu, výchovných problémoch s deťmi, partnerských vzťahoch. Podieľala som sa na organizovaní prípravy na profesionálne rodičovstvo. V rámci efektívnejšej pomoci klientom som si rozširovala vedomosti a zručnosti absolvovaním doplnkového vzdelávania.
Včasnú intervenciu pre rodiny vnímam ako životnú výzvu pomôcť rodinám pri zvládaní náročnej životnej situácie a to nielen v oblasti zorientovania sa v sociálnej sfére, nárokoch a požiadavkách, ktoré sú na nich kladené, ale najmä v sprevádzaní rodiny na každodennej ceste, poskytovaním opory a starostlivosti. Vo svojej práci som v prvom rade človek.

259502090_3218489024942180_917050480742894041_n

Mgr. Martina Bulková

poradkyňa včasnej intervencie

3 roky som študovala na UMB v Banskej Bystrici andragogiku a počas materskej dovolenky som VŠ dokončila v odbore sociálna práca, pretože som sa rozhodla pomáhať ľuďom, ktorí to potrebujú. Venovala som sa opatrovaniu a starostlivosti o starších ľudí, odkázaných na pomoc. No chcelo to zmenu. V centre včasnej intervencie som sa našla. Znamená to pre mňa možnosť stáť pri rodinách, v ktorých vyrastajú deti so  znevýhodnením a podporovať ich v samostatnom a spokojnom živote i napriek situácii, ktorá ich postretla.

IMG_20220405_083014 - 2

Mgr. Mária Mamráková

poradkyňa včasnej intervencie

Práca v službách ma sprevádza celým mojím profesijným životom. Začínala som ako sestra pri lôžku, neskôr to bola práca sestry na ambulancii.  Po ukončení štúdia sociálnej práce som nejako prirodzene prešla zo zdravotníckej oblasti do úzko súvisiacej sociálnej oblasti. Ako sociálna pracovníčka v zariadení sociálnych služieb, som tak mohla využiť aj svoje doterajšie skúsenosti.  Práca poradcu v CVI je pre mňa príležitosťou opäť pokračovať v práci, ktorej zmyslom je pomoc a podpora tým, ktorí sa ocitli v rôznych neľahkých životných situáciách.

Helena Vlnkova

Mgr. Helena Vlnková

poradkyňa včasnej intervencie

Volám sa Helena Vlnková, narodená 3.2.1980 v Trenčíne. Vyštudovala som  na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave odbor matematika – občianska náuka – etická výchova.  Od roku 2003 do roku 2011 som pôsobila ako pedagogický zamestnanec na Základnej škole Dlhé Hony v Trenčíne. Od roku 2011 do roku 2013 som pracovala ako manažér sociálnych služieb v neziskovej organizácii Lepší svet n.o., ktorá zabezpečovala rehabilitačné stredisko a zariadenie podporovaného bývanie pre dospelých ľudí s mentálnym postihnutím v Trenčíne.  V roku 2012 som založila občianske združenie Autis, ktoré od roku 2013 prevádzkuje Trenčianske autistické centrum Pro Autis, kde pôsobím ako riaditeľka až po súčasnosť. V rokoch 2014 a 2015 som absolvovala nadstavbové štúdium na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave – odbor špeciálna pedagogika. V roku 2015 som ako štatutár o.z. Autis založila Súkromnú základnú školu pre žiakov s autizmom v Trenčíne, ktorú o.z Autis prevádzkuje až po súčasnosť. V roku 2017 som sa stala spoluzakladateľkou Centra včasnej intervencie v Trenčíne, kde pôsobím ako poradca včasnej intervencie na čiastočný úväzok. Teším sa, že môžem byť podporou rodinám s deťmi s rôznym zdravotným znevýhodnením. Moja práca ma baví a zároveň napĺňa. Včasná intervencia má obrovský zmysel, vďaka nej už našlo podporu mnoho rodín a ja som vďačná, že som toho súčasťou.

57398606_3230016620357918_2311003949290749952_n

PaedDr. Barbora Stračárová

poradkyňa včasnej intervencie

CVI je pre mňa ideálny príklad praxe. Podpora rodín s deťmi so zdravotným znevýhodnením, ktorá je poskytovaná bezplatne je niečo úžasné. Táto myšlienka pre mňa spĺňa to, v čo som vždy verila a to je, že si treba pomáhať nezištne a s láskou. Som špeciálny pedagóg a okrem podpory všetkým rodinám s deťmi so zdravotným znevýhodnením sa vo svojej praxi venujem hlavne detičkám s PAS a so sluchovým postihnutím.

Jana Michnova

Mgr. Jana Michňová

poradkyňa včasnej intervencie

Pre štúdium psychológie som sa rozhodla preto, že mojou prioritou bolo vždy pomáhať. Po skončení štúdia som pracovala ako asistent učiteľa v Spojenej škole v Púchove, kde som sa prvýkrát stretla s deťmi so zdravotným znevýhodnením. Následne som pracovala v ambulancii klinickej logopédie ako terapeut podporujúci rozvoj komunikácie u detí s autizmom, narušenou komunikačnou schopnosťou a oneskoreným vývinom reči.
Na práci v centre včasnej inervencie sa mi páči, že mi poskytuje dostatok času a priestoru nahliadať na znevýhodnenie dieťaťa v kontexte celej rodiny.

 

123660288_360350951740494_8304831427389847087_n

Mgr. Nikola Sivčáková

poradkyňa včasnej intervencie

Vyštudovala som na Univerzite Komenského v Bratislave špeciálnu pedagogiku a logopédiu. Už počas školy som sa venovala deťom s poruchami učenia, detskou mozgovou obrnou a deťom s mentálnym postihnutím. Po ukončení štúdia som pracovala v špeciálnej materskej škole v Prahe. Na rok som odcestovala do Kanady. Po príchode na Slovensko som začala pracovať v Centre včasnej intervencie. Včasnú intervenciu vnímam ako možnosť pomôcť rodinám, ktoré majú dieťa so znevýhodnením v oblasti rozvoja osobnosti dieťaťa, ale ak podpory celej rodiny.
 

 

Snímka

Mgr. Róbert Šujan

poradca špecializovaného poradenstva

Volám sa Robo a som poradca špecializovaného poradenstva. V sociálnych službách pracujem takmer 20 rokov. Dúfam, že moje doterajšie skúsenosti v centre pomôžu uľahčiť život našim klientom a pomôcť ich rodinám.

NOVINKY

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

18.máj.2022

Tešíme sa, keď nové pomôcky budeme môcť využiť v praxi s našimi rodinami 🙂 Ďakujeme opäť Holosofistickej spoločnosti za podporu 🙏🏻 ... Viac...Menej...

Tešíme sa, keď nové pomôcky budeme môcť využiť v praxi s našimi rodinami 🙂 Ďakujeme opäť Holosofistickej spoločnosti za podporu 🙏🏻

15.máj.2022

... Viac...Menej...

Centrum včasnej intervencie CVI Trenčín 1

12.máj.2022

Na čo sa zamerať pri výbere materskej školy v súvislosti s predprimárnym vzdelávaním?
🔊Ak hľadáte pre svoje dieťa 👧🧒materskú školu alebo ak vaše dieťa už materskú školu navštevuje, mali by ste si preveriť, či je toto zariadenie zaradené do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky.
✅ Iba materská škola zaradená v sieti škôl a školských zariadení môže niesť názov „materská škola“.🏣
Predprimárne vzdelávanie poskytujú materské školy zriadené obcou/mestom, súkromné a cirkevné (podľa druhu zriaďovateľa), ktoré sú zaradené do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky. Iba v týchto materských školách má rodič garantované, že:
🟢dieťa absolvuje predprimárne vzdelávanie,
🟢výchovno-vzdelávaciu činnosť zabezpečujú pedagogickí zamestnanci spĺňajúci kvalifikačné predpoklady.
🟢výchovno-vzdelávacia činnosť, riadenie materskej školy, ako aj podmienky predprimárneho vzdelávania monitoruje a hodnotí Štátna školská inšpekcia, ktorá rieši aj sťažnosti v predmetných oblastiach.
🟢prevádzku materských škôl pravidelne kontrolujú príslušné regionálne úrady verejného zdravotníctva.
Zariadenie, ktoré nie sú v sieti škôl a školských zariadení však automaticky nemôžeme považovať za také, ktoré neprinášajú deťom dostatočnú starostlivosť 👩‍🏫
✅individuálny prístup
✅menší počet žiakov v triede
✅ vzdelávanie nad rámec vzdelávacích osnov📕📚
✅ blízkosť prírody 🌳🌲
✅moderné priestory a vybavenie
✅bio strava...
Aj takéto benefity ponúkajú nesieťové škôlky. Mnohí rodičia ich vo svojom okolí vítajú a radi ich využívajú aj napriek tomu, že si za spomínané benefity pri vzdelávaní priplatia. Niektorí ani nemajú na výber, pretože bežné materské školy ich odmietnu.
🔴Nesieťové škôlky však nemôžu POSKYTOVAŤ PREDPRIMÁRNE vzdelávanie a ani vystaviť osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania, ako dokladu o získanom stupni vzdelania. Ak dieťa navštevuje súkromnú vzdelávaciu inštitúciu, pred nástupom do predškolského ročníka si zistite, či je zaradená v siete škôl.
Zoznam materských škôl zaradených do siete škôl nájdete v priloženom odkaze:
www.minedu.sk/siet-skol-a-skolskych-zariadeni-slovenskej-republiky/?fbclid=IwAR2CZxCtKcwuah82vsnN...
❓Aké sú možnosti v prípade, ak vaše dieťa s povinnou školskou dochádzkou navštevuje škôlku, ktorá nepatrí do siete škôl?
Nájdete na tomto odkaze :
✅https://eduworld.sk/cd/zuzana-granska/8656/lucia-gomez-povinne-predprimarne-vzdelavanie-rozhovor
... Viac...Menej...

Na čo sa zamerať pri výbere materskej školy v súvislosti s predprimárnym vzdelávaním? 🔊Ak hľadáte pre svoje dieťa 👧🧒materskú školu alebo ak vaše dieťa už materskú školu navštevuje, mali by ste si preveriť, či je toto zariadenie zaradené do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky. ✅ Iba materská škola zaradená v sieti škôl a školských zariadení môže niesť názov „materská škola“.🏣 Predprimárne vzdelávanie poskytujú materské školy zriadené obcou/mestom, súkromné a cirkevné (podľa druhu zriaďovateľa), ktoré sú zaradené do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky. Iba v týchto materských školách má rodič garantované, že: 🟢dieťa absolvuje predprimárne vzdelávanie, 🟢výchovno-vzdelávaciu činnosť zabezpečujú pedagogickí zamestnanci spĺňajúci kvalifikačné predpoklady. 🟢výchovno-vzdelávacia činnosť, riadenie materskej školy, ako aj podmienky predprimárneho vzdelávania monitoruje a hodnotí Štátna školská inšpekcia, ktorá rieši aj sťažnosti v predmetných oblastiach. 🟢prevádzku materských škôl pravidelne kontrolujú príslušné regionálne úrady verejného zdravotníctva. Zariadenie, ktoré nie sú v sieti škôl a školských zariadení však automaticky nemôžeme považovať za také, ktoré neprinášajú deťom dostatočnú starostlivosť 👩‍🏫 ✅individuálny prístup ✅menší počet žiakov v triede ✅ vzdelávanie nad rámec vzdelávacích osnov📕📚 ✅ blízkosť prírody 🌳🌲 ✅moderné priestory a vybavenie ✅bio strava... Aj takéto benefity ponúkajú nesieťové škôlky. Mnohí rodičia ich vo svojom okolí vítajú a radi ich využívajú aj napriek tomu, že si za spomínané benefity pri vzdelávaní priplatia. Niektorí ani nemajú na výber, pretože bežné materské školy ich odmietnu. 🔴Nesieťové škôlky však nemôžu POSKYTOVAŤ PREDPRIMÁRNE vzdelávanie a ani vystaviť osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania, ako dokladu o získanom stupni vzdelania. Ak dieťa navštevuje súkromnú vzdelávaciu inštitúciu, pred nástupom do predškolského ročníka si zistite, či je zaradená v siete škôl. Zoznam materských škôl zaradených do siete škôl nájdete v priloženom odkaze: https://www.minedu.sk/siet-skol-a-skolskych-zariadeni-slovenskej-republiky/?fbclid=IwAR2CZxCtKcwuah82vsnN0f7cunT1Eo7oLuMRJRdPFfjxB7oVEWiMzpa64Pg ❓Aké sú možnosti v prípade, ak vaše dieťa s povinnou školskou dochádzkou navštevuje škôlku, ktorá nepatrí do siete škôl? Nájdete na tomto odkaze : ✅https://eduworld.sk/cd/zuzana-granska/8656/lucia-gomez-povinne-predprimarne-vzdelavanie-rozhovor
VIAC NOVINIEK

OD NAŠICH KLIENTOV