Naša vízia
Našou víziou je prispievať k dosahovaniu takého stavu v spoločnosti, aby rodiny s dieťaťom s rizikovým vývinom alebo zdravotným postihnutím, dostali potrebnú odbornú podporu včas, s cieľom ich plnohodnotného života a zapojenia sa do spoločnosti.
Aké je naše poslanie?
sprevádzať rodiny detí s rizikovým vývinom a zdravotným znevýhodnením, aby sme posilňovali rodičovské kompetencie a podporili samostatnosť rodiny a jej začlenenie do života v komunite
ponúkame partnerský prístup k rodinám aj k iným odborníkom a organizáciám, kladieme dôraz na spoluprácu a sieťovanie
Čo sa snažíme podporovať?
rodičovské kompetencie a vlastné zdroje rodiny
vzťahy v rodine (medzi rodičom a dieťaťom, medzi súrodencami…)
začlenenie rodiny do komunity
komplexný rozvoj potenciálu dieťaťa do najväčšej možnej miery
Rodinám poskytujeme všetky dostupné prostriedky na to, aby dokázali naplno rozvinúť možnosti a schopnosti svojho dieťaťa. Spoznávame rodinu spolu s jej rutinami, hodnotami a potrebami, počúvame a otvorene komunikujeme.
Sme presvedčení, že najlepším terapeutom pre dieťa je rodič a najvhodnejším miestom na rozvíjanie schopností v rannom veku je domov dieťaťa.

Rodičom pomáhame zorientovať sa v spleti rôznorodých informácií. Učíme ich, ako získané poznatky prenášať do každodenného života. Prepájame rodičov s ostatnými rodičmi či odborníkmi, pomáhame pri zaraďovaní dieťaťa do škôlky alebo do iných rovesníckych skupín.

DARUJME.SK

Aktuálne rozširujeme naše služby, aby sme mohli podporovať aj rodiny so staršími deťmi, príp. dospelých ľudí so zdravotným znevýhodnením.

Keďže s touto službou začíname, chceme získať finančné prostriedky, aby mohla byť pre jej prijímateľov poskytovaná zdarma.

Kto sme

gabriela_zatkova

PhDr. Gabriela Zaťková

riaditeľka a štatutárna zástupkyňa
poradkyňa včasnej intervencie

Moju „profesionálnu kariéru“ som začínala ako učiteľka v materskej škole. Súbežne som vyštudovala vysokú školu a dostala som sa do sociálnej sféry. Pracovala som ako odborná poradkyňa na úrade práce, kde som poskytovala rodinné poradenstvo, individuálne poradenstvo najmä v čase rozvodu, výchovných problémoch s deťmi, partnerských vzťahoch. Podieľala som sa na organizovaní prípravy na profesionálne rodičovstvo. V rámci efektívnejšej pomoci klientom som si rozširovala vedomosti a zručnosti absolvovaním doplnkového vzdelávania.
Včasnú intervenciu pre rodiny vnímam ako životnú výzvu pomôcť rodinám pri zvládaní náročnej životnej situácie a to nielen v oblasti zorientovania sa v sociálnej sfére, nárokoch a požiadavkách, ktoré sú na nich kladené, ale najmä v sprevádzaní rodiny na každodennej ceste, poskytovaním opory a starostlivosti. Vo svojej práci som v prvom rade človek.

Mgr. Nina Staňová

poradkyňa včasnej intervencie
Popri mojej štvorročnej praxi v zariadení sociálnych služieb, kde som pracovala ako inštruktorka sociálnej rehabilitácie a neskôr ako sociálny pracovník, som vyštudovala sociálnu prácu. Keďže mám veľmi rada deti a napĺňa ma pomôcť im, ako aj ich rodičom, rozhodla som sa pre pracovnú príležitosť v Centre včasnej intervencie. Verím, že svojimi vedomosťami a skúsenosťami budem prínosom v tejto práci.
IMG_20220405_083014 - 2

Mgr. Mária Mamráková

poradkyňa včasnej intervencie
Práca v službách ma sprevádza celým mojím profesijným životom. Začínala som ako sestra pri lôžku, neskôr to bola práca sestry na ambulancii.  Po ukončení štúdia sociálnej práce som nejako prirodzene prešla zo zdravotníckej oblasti do úzko súvisiacej sociálnej oblasti. Ako sociálna pracovníčka v zariadení sociálnych služieb, som tak mohla využiť aj svoje doterajšie skúsenosti.  Práca poradcu v CVI je pre mňa príležitosťou opäť pokračovať v práci, ktorej zmyslom je pomoc a podpora tým, ktorí sa ocitli v rôznych neľahkých životných situáciách.
Helena Vlnkova

Mgr. Helena Vlnková

poradkyňa včasnej intervencie

Volám sa Helena Vlnková, narodená 3.2.1980 v Trenčíne. Vyštudovala som  na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave odbor matematika – občianska náuka – etická výchova.  Od roku 2003 do roku 2011 som pôsobila ako pedagogický zamestnanec na Základnej škole Dlhé Hony v Trenčíne. Od roku 2011 do roku 2013 som pracovala ako manažér sociálnych služieb v neziskovej organizácii Lepší svet n.o., ktorá zabezpečovala rehabilitačné stredisko a zariadenie podporovaného bývanie pre dospelých ľudí s mentálnym postihnutím v Trenčíne.  V roku 2012 som založila občianske združenie Autis, ktoré od roku 2013 prevádzkuje Trenčianske autistické centrum Pro Autis, kde pôsobím ako riaditeľka až po súčasnosť. V rokoch 2014 a 2015 som absolvovala nadstavbové štúdium na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave – odbor špeciálna pedagogika. V roku 2015 som ako štatutár o.z. Autis založila Súkromnú základnú školu pre žiakov s autizmom v Trenčíne, ktorú o.z Autis prevádzkuje až po súčasnosť. V roku 2017 som sa stala spoluzakladateľkou Centra včasnej intervencie v Trenčíne, kde pôsobím ako poradca včasnej intervencie na čiastočný úväzok. Teším sa, že môžem byť podporou rodinám s deťmi s rôznym zdravotným znevýhodnením. Moja práca ma baví a zároveň napĺňa. Včasná intervencia má obrovský zmysel, vďaka nej už našlo podporu mnoho rodín a ja som vďačná, že som toho súčasťou.

57398606_3230016620357918_2311003949290749952_n

PaedDr. Barbora Stračárová

poradkyňa včasnej intervencie
CVI je pre mňa ideálny príklad praxe. Podpora rodín s deťmi so zdravotným znevýhodnením, ktorá je poskytovaná bezplatne je niečo úžasné. Táto myšlienka pre mňa spĺňa to, v čo som vždy verila a to je, že si treba pomáhať nezištne a s láskou. Som špeciálny pedagóg a okrem podpory všetkým rodinám s deťmi so zdravotným znevýhodnením sa vo svojej praxi venujem hlavne detičkám s PAS a so sluchovým postihnutím.
IMG_2055

Mgr. Mária Magdaléna Ilavská

poradkyňa včasnej intervencie
Volám sa Mária Magdaléna a som vyštudovaná psychologička. Počas päťročného  štúdia psychológie som sa stretávala s rôznymi druhmi klientov a taktiež som počas celého štúdia mala možnosť pracovať v materskej škole.  Práve tam som zistila, že práca s deťmi je to, čo ma najviac napĺňa a baví a snívala som, že po vysokej škole budem môcť prepojiť moje vedomosti z odboru psychológie s prácou s deťmi. Centrum včasnej intervencie v Trenčíne mi poskytuje možnosť tejto realizácie  v rámci multidisciplinárneho tímu, ktorý má úžasné poslanie pre rodiny s deťmi so zdravotným znevýhodnením.  Verím, že ako ďalší člen tímu budem nápomocná nielen vašim deťom, ale aj vám ako celej rodine.
Jana Michnova

Mgr. Jana Michňová

poradkyňa včasnej intervencie

Pre štúdium psychológie som sa rozhodla preto, že mojou prioritou bolo vždy pomáhať. Po skončení štúdia som pracovala ako asistent učiteľa v Spojenej škole v Púchove, kde som sa prvýkrát stretla s deťmi so zdravotným znevýhodnením. Následne som pracovala v ambulancii klinickej logopédie ako terapeut podporujúci rozvoj komunikácie u detí s autizmom, narušenou komunikačnou schopnosťou a oneskoreným vývinom reči.
Na práci v centre včasnej inervencie sa mi páči, že mi poskytuje dostatok času a priestoru nahliadať na znevýhodnenie dieťaťa v kontexte celej rodiny.

 

123660288_360350951740494_8304831427389847087_n

Mgr. Nikola Sivčáková

poradkyňa včasnej intervencie

Vyštudovala som na Univerzite Komenského v Bratislave špeciálnu pedagogiku a logopédiu. Už počas školy som sa venovala deťom s poruchami učenia, detskou mozgovou obrnou a deťom s mentálnym postihnutím. Po ukončení štúdia som pracovala v špeciálnej materskej škole v Prahe. Na rok som odcestovala do Kanady. Po príchode na Slovensko som začala pracovať v Centre včasnej intervencie. Včasnú intervenciu vnímam ako možnosť pomôcť rodinám, ktoré majú dieťa so znevýhodnením v oblasti rozvoja osobnosti dieťaťa, ale ak podpory celej rodiny.
 

 

Snímka

Mgr. Róbert Šujan

poradca špecializovaného poradenstva
Volám sa Robo a som poradca špecializovaného poradenstva. V sociálnych službách pracujem takmer 20 rokov. Dúfam, že moje doterajšie skúsenosti v centre pomôžu uľahčiť život našim klientom a pomôcť ich rodinám.

NOVINKY

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

14.sep.2022

Vstup dieťaťa do školy👩‍🏫 je významná udalosť v živote každej rodiny 👨‍👩‍👧‍👦. Nezabúdajte milí rodičia, že vstupom do školy sa mení celkový spôsob života vášho dieťaťa a jeho dovtedy primárna činnosť akou je hra🧸, sa začína meniť na učenie📚 a nadobúdanie školských vedomostí.

Osobnosť vášho dieťaťa sa začína formovať a meniť, nastávajú zmeny v jeho socializácii a dochádza k rozvoju jeho citov🎭 a vzťahov k okoliu👥.

V našom centre riešime častokrát s rodinami práve tému školskej zrelosti💼, kedy rodičia majú pocit, že ich dieťa ešte nie je pripravené na vstup do školy a tak sú nútení riešiť odklad školskej dochádzky.

✔️Školská zrelosť (podľa autorky Gošovej) znamená, že vaše dieťa dosiahlo taký stupeň vývinu, ktorý mu pomáha osvojovať si školské vedomosti a zručnosti✅😊.

✔️Školskú zrelosť môžeme rozdeliť do 5 základných kategórii ako je telesná 💪(celkový stav vývinu organizmu), percepčná🎨 (odráža sa v rozvoji detskej kresby), rozumová 🧠(preferencia logického myslenia, analýza celku na časti), sociálna👩‍🎓 (prijatie roly žiaka) a citová❤️ (primeraná emocionálna stabilita).

✔️V prípade, že vášmu dieťaťu je odporučený odklad povinnej školskej dochádzky zo strany základnej školy alebo materskej školy a navštívite s ním centrum pedagogicko-psychologické poradenstva a prevencie, je vhodné aby ste záver od špecialistu poskytli učiteľke materskej školy, ktorú dieťa ostane naďalej navštevovať v rámci odloženej školskej dochádzky✅✅✅.
Je nevyhnutné aby s vašim dieťaťom pracovalo podľa individuálneho plánu a taktiež je dôležitá vzájomná spolupráca rodič – materská škola - centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v záujme správneho vývinu vášho dieťaťa🤝.

✔️Ak dieťa nie je dostatočne pripravené na vstup do školy, s najväčšou pravdepodobnosťou spadá do jednej z nasledujúcich kategórii:
1️⃣Deti s nerovnomerných vývinom jednotlivých psychických funkcií – najčastejší dôvod školskej nepripravenosti
2️⃣Deti „klasicky“ nezrelé – neprebehla kvalitatívna vývinová zmena funkčných a morfologických charakteristík
3️⃣Deti s podpriemerne rozvinutými schopnosťami – dozrievanie ide pomalým tempom
4️⃣Deti s duševnou zaostalosťou – po psychickej stránke výrazne zaostávajú za úrovňou intaktných detí.

✔️Ak aj vy máte pocit, že vaše dieťa nie je ešte fyzicky alebo psychicky zrelé nato, aby navštevovalo základnú školu aj keď vek už nato má, neváhajte sa obrátiť na odborníkov a centrá nato určené a vo vzájomnej spolupráci pomôcť pripraviť vaše dieťa na vstup do prvého ročníka základnej školy😊👍
... Viac...Menej...

31.aug.2022

🍁Začiatok septembra je nenávratne tu a s ním prichádza obdobie spojené s nástupom dieťaťa do materskej školy.

➡️ Nastáva odpútavanie dieťaťa od svojho najbližšieho okolia a postupné začleňovanie sa do nových sociálnych sfér🏦. Proces takzvanej adaptácie na materskú školu môže byť tak ako pre rodičov, tak aj pre dieťa veľkým stresom.

➡️ Medzi hlavné faktory, ktoré sa podieľajú na úspešnosti adaptačného procesu patrí najmä
☝️vek dieťaťa
☝️ jeho osobnosť
☝️ zdravotný stav
☝️ v neposlednom rade úroveň jeho psychického vývinu.

No netreba zabúdať ešte na 2️⃣ ďalšie dôležité faktory, ktorými sú ☝️pani učiteľky v materskej škole
☝️ a samotní rodičia dieťaťa

➡️ Mnohí odborníci z oblasti zaoberajúcej sa problematikou predprimárnej edukácie odporúčajú začať s postupnou prípravou dieťaťa na materskú školu už v domácom prostredí a preto by sme vám radi uviedli 10 hlavných bodov, ako takáto príprava môže prebiehať (Koťátková, 2008):

• chodiť s dieťaťom medzi iné deti a učiť ho sociálnej interakcie
• nechať dieťa v starostlivosti iných osôb na určitú dobu
• viesť dieťa k samoobslužným činnostiam
• plánovať čas tak, aby sa dieťa nemuselo ponáhľať pri jednotlivých činnostiach a malo na ne dostatok času
• nájsť si každý deň čas pre hru a spoločné aktivity
• pred spaním sa snažiť prečítať rozprávku alebo zaspievať pesničku na podporu rozširovania slovnej zásoby
• veľa sa s dieťaťom počas dňa rozprávať a snažiť sa o komunikáciu
• oceňovať dieťa za úspech ale zároveň aj poukázať, ak sa dieťa správa nevhodne
• nevyhrážať sa škôlkou, aby si dieťa vopred nevytvorilo zlý obraz o nej
• nevytvárať zbytočne nereálnu predstavu o materskej škole, aby nedošlo k sklamaniu z reality

➡️ Proces adaptácie prechádza tromi základnými štádiami (Říčana, 1989), ktorými, ak chceme aby dieťa prešlo čo najrýchlejšie je nevyhnutné, aby sa vopred zoznámilo s prostredím materskej školy a pani učiteľkami 👩‍🏫

➡️ To môže prebiehať v rámci krátkej návštevy škôlky pred samotným nástupom a následnou komunikáciou o tejto návšteve.

➡️ Ide o štádiá:
1️⃣. štádium protestov 😥 – je charakteristické plačom, odmietaním komunikácie s novým prostredím , dožadovanie sa rodičov a nezáujmom o hračky a spoločné hry

2️⃣. štádium zúfalstva 😞– dieťa už neplače no je stále uzavreté, komunikuje len výnimočne, hračku si už vyberie ale manipuluje s ňou bez záujmu pričom začína pozorovať a vnímať svoje okolie

3️⃣. štádium odpútania sa od matky🙃🧩👧👦 – v poslednom štádiu sa dieťa začína aktívne hrať a zapájať do aktivít, svoju pozornosť zväčšia fixuje k náhradnej osobe a normálne komunikuje s okolím

➡️ Pri jednotlivých štádiách je nevyhnutné myslieť nato, že každé dieťa je iné, jedinečné, každé dieťa na túto veľkú zmenu akou je nástup do materskej školy reaguje iným spôsobom a preto sa aj doba jednotlivých štádií môže líšiť.

Pri nástupe do materskej školy vám tím CVI drží palce a želá rýchly adaptačný proces bez akýchkoľvek problémov 🙂

Niekoľko knižiek o vstupe dieťaťa do materskej školy nájdete aj v našej požičovni ⬇️
... Viac...Menej...

🍁Začiatok septembra je nenávratne tu a s ním prichádza obdobie spojené s nástupom dieťaťa do materskej školy.➡️ Nastáva odpútavanie dieťaťa od svojho najbližšieho okolia a postupné začleňovanie sa do nových sociálnych sfér🏦. Proces takzvanej adaptácie na materskú školu môže byť tak ako pre rodičov, tak aj pre dieťa veľkým stresom.➡️ Medzi hlavné faktory, ktoré sa podieľajú na úspešnosti adaptačného procesu patrí najmä ☝️vek dieťaťa ☝️ jeho osobnosť ☝️ zdravotný stav ☝️ v neposlednom rade úroveň jeho psychického vývinu.No netreba zabúdať ešte na 2️⃣ ďalšie dôležité faktory, ktorými sú ☝️pani učiteľky v materskej škole ☝️ a samotní rodičia dieťaťa➡️ Mnohí odborníci z oblasti zaoberajúcej sa problematikou predprimárnej edukácie odporúčajú začať s postupnou prípravou dieťaťa na materskú školu už v domácom prostredí a preto by sme vám radi uviedli 10 hlavných bodov, ako takáto príprava  môže prebiehať (Koťátková, 2008):• chodiť s dieťaťom medzi iné deti a učiť ho sociálnej interakcie • nechať dieťa v starostlivosti iných osôb na určitú dobu • viesť dieťa k samoobslužným činnostiam • plánovať čas tak, aby sa dieťa nemuselo ponáhľať pri jednotlivých činnostiach a malo na ne dostatok času • nájsť si každý deň čas pre hru a spoločné aktivity • pred spaním sa snažiť prečítať rozprávku alebo zaspievať pesničku na podporu rozširovania slovnej zásoby • veľa sa s dieťaťom počas dňa rozprávať a snažiť sa o komunikáciu • oceňovať dieťa za úspech ale zároveň aj poukázať, ak sa dieťa správa nevhodne • nevyhrážať sa škôlkou, aby si dieťa vopred nevytvorilo zlý obraz o nej • nevytvárať zbytočne nereálnu predstavu o materskej škole, aby nedošlo k sklamaniu z reality➡️ Proces adaptácie prechádza tromi základnými štádiami (Říčana, 1989), ktorými, ak chceme aby dieťa prešlo čo najrýchlejšie je nevyhnutné, aby sa vopred zoznámilo s prostredím materskej školy a pani učiteľkami 👩‍🏫➡️ To môže prebiehať v rámci krátkej návštevy škôlky pred samotným nástupom a následnou komunikáciou o tejto návšteve.➡️ Ide o štádiá: 1️⃣. štádium protestov 😥 – je charakteristické plačom, odmietaním komunikácie s novým prostredím , dožadovanie sa rodičov a nezáujmom o hračky a spoločné hry2️⃣. štádium zúfalstva 😞– dieťa už neplače no je stále uzavreté, komunikuje len výnimočne, hračku si už vyberie ale manipuluje s ňou bez záujmu pričom začína pozorovať a vnímať svoje okolie3️⃣. štádium odpútania sa od matky🙃🧩👧👦 – v poslednom štádiu sa dieťa začína aktívne hrať a zapájať do aktivít, svoju pozornosť zväčšia fixuje k náhradnej osobe a normálne komunikuje s okolím➡️ Pri jednotlivých štádiách je nevyhnutné myslieť nato, že každé dieťa je iné, jedinečné, každé dieťa na túto veľkú zmenu akou je nástup do materskej školy reaguje iným spôsobom a preto sa aj doba jednotlivých štádií môže líšiť.Pri nástupe do materskej školy vám tím CVI drží palce a želá rýchly adaptačný proces bez akýchkoľvek problémov 🙂Niekoľko knižiek o vstupe dieťaťa do materskej školy nájdete aj v našej požičovni ⬇️
VIAC NOVINIEK

OD NAŠICH KLIENTOV