Kedy nás môžete osloviť?

 1. Narodilo sa vám dieťa predčasne, prípadne jeho vývin je ohrozený, má zdravotné znevýhodnenie.
 2. Vaše dieťatko nie je staršie ako 7 rokov.
 3. Máte trvalý pobyt na území Trenčianskeho samosprávneho kraja.

 

Čo vám ponúkame?

 1. Pomoc pri zvládaní náročnej životnej situácie.
 2. Partnerský prístup k vám a celej rodine.
 3. Informácie z rôznych oblastí, napr. sociálne dávky, odborníci v regióne, možnosti podpory pre vás ako rodičov alebo vaše dieťatko.
 4. Podporu celej rodine a jej kompetencií.
 5. Podpora pri fungovaní v širšom sociálnom prostredí.
 6. Podpora vývinu dieťaťa v rámci bežných denných činností.
 7. Vzdelávanie rodičov na odborné témy.
 8. Stretávanie sa rodičov v skupinkách.
 9. Prípravu rodiny aj dieťaťa na prechod do materskej školy.

Podrobnejšie informácie nájdete v našom BLOGU.

 

Priebeh spolupráce

 1. Môžete nás kontaktovať telefonicky, mailom alebo prostredníctvom našej webovej stránky, aj prostredníctvom formuláru pod týmto textom.


  1. Následne vás budeme kontaktovať s cieľom dohodnúť si prvé osobné stretnutie. Prvé stretnutie zvyčajne realizujeme u nás v centre.
  2. V priebehu prvého stretnutia vám poskytneme bližšie informácie o našej činnosti. Vy sa rozhodnete, či máte záujem o spoluprácu s nami. Ak áno ….
  3. … Po vyplnení formalít a tlačív si dohodneme frekvenciu a miesto návštev. Stretávať sa budete vždy s kľúčovým pracovníkom, ktorého si vyberiete na prvom stretnutí. Obyčajne sa návšteva realizuje za účasti dvoch pracovníkov – kľúčový pracovník a iný člen tímu.
  4. Stretnutia sa realizujú minimálne jedenkrát mesačne, ich frekvencia záleží od potrieb rodiny.
  5. V priebehu spolupráce sa spoločne zameriavame na témy a oblasti, ktoré práve prežívate a sú pre vás dôležité.
  6. Počas našej spolupráce sa snažíme pomáhať vám napĺňať potreby vašej rodiny. Závisí to od vás, čo v danej chvíli potrebujete a považujete za osožné. Aj rozhovor pri káve, pomoc pri vybavovaní kompenzácií, hľadanie materskej školy alebo iného odborníka pre dieťa až po podporu a zvyšovanie kompetencií so zameraním na rozvoj vášho dieťatka.
  7. Aby sme vedeli kam sa naša spolupráca uberá a ako sa nám darí pri napĺňaní cieľov, tak spoločne vytvárame a priebežne hodnotíme individuálny plán každej rodiny.
  8. Využívame rôzne techniky napr. Ekomapa, Rozhovor o rutinách, Profil dieťaťa na jednu stranu, Čo funguje a čo nefunguje a pod.
  9. Vzájomnú spoluprácu môžeme prerušiť, v prípade, že aktuálne nemáte záujme o osobné stretnutia s kľúčovým pracovníkom, ale vaše dieťatko ešte nedosiahlo vek 7 rokov. Aj naďalej sa môžete zúčastňovať skupinových aktivít organizovaných v centre, prednášok, skupín pre rodičov, môžete využívať požičovňu pomôcok. V prípade, že by ste mali záujem o pokračovanie v poskytovaní individuálnych stretnutí, tak nás s touto požiadavkou kontaktujte.
  10. Spolupráca je ukončená, keď vaše dieťatko dosiahne vek 7 rokov. Samozrejme aj po tomto období budem radi, ak sa budete zúčastňovať našich aktivít, ktoré organizujeme.