Blog

Postoje rodičov k postihnutému dieťaťu

Postoje rodičov k postihnutému dieťaťu 1

Skutočnosť, že sa rodičovi narodilo dieťa s postihnutím, každý spracuje podľa svojich možností. Ďalšou nemenej dôležitou témou je, aký má rodič postoj ku svojmu dieťaťu. Ako ho berie, ako sa k nemu správa, čo od neho očakáva, akú mieru pomoci mu poskytuje, aké nároky má na dieťa v danom vekovom období.

Sommersová vo svojej publikácii z roku 1994 píše o Postojoch rodičov k postihnutému dieťaťu:

  • Akceptovanie dieťaťa, rodič dieťa prijíma a pomáha mu integrovať ho do spoločnosti. Rodičia sa riadia heslom: „Musíme dosiahnuť najviac, čo sa dá.“
  • Odmietavá reakcia, rodičia popierajú postihnutie svojho dieťaťa, neakceptujú preň nijaké úľavy a obmedzenia. Dieťa vedú k nadmernej ambicióznosti a trvajú na vysokej úspešnosti.
  • Nadmerné ochranárstvo (hyperprotektivita). Cit ľútosti a súcitu prevažuje nad racionálnou stránkou výchovy, dieťa je nadmerne opatrované a ochraňované, častokrát umelo udržované na infantilnej úrovni a závislosti na rodičoch.
  • Skryté zavrhovanie. Rodičia postihnutie dieťaťa vnímajú ako hanbu. Navonok tieto presvedčenia kompenzujú nadmernou úzkostlivou starostlivosťou a snahou „byť dobrou matkou, otcom.“
  • Otvorené zavrhovanie. Rodič otvorene a vedome vyjadruje voči dieťaťu nepriateľské city, ktoré sám pred sebou zdôvodňuje na racionálnej úrovni (môžu za to iní, spoločnosť, lekári, učitelia,…).

Čo dieťa potrebuje:

.Predpokladom pre správny prístup k dieťaťu je akceptovať postihnutie dieťaťa.
·Prioritná je výchova dieťaťa k maximálnej samostatnosti.
·Pri výchove využívať hru, nie drezúru.
·Vytvárať pocit lásky, bezpečia a istoty.
·Aj pri minimálnom úspechu je potrebné dieťa pochváliť.
. Klásť dôraz na spôsob komunikácie s okolím.
·Pri výbere komunikačného kanála hrá ťažiskovú úlohu matka.
 

Je dôležité si uvedomiť, že postoj sa dá zmeniť. Ak ste si uvedomili, že by ste sa chceli správať k vášmu dieťaťu inak, tak nezúfajte. Ešte nič nie je stratené. Uvedomenie je prvý krok k zmene. Ak sami neviete ako na to, môžete osloviť aj nás a radi vás budeme na ceste zmeny sprevádzať.

Spracovala: PhDr. Gabriela Zaťková