Blog

Osobný asistent a asistent pedagóga

Osobný asistent a asistent pedagóga 1

Na našich stretnutiach s klientskými rodinami sa často stretávame s tým, že si mýlia pojmy asistent pedagóga a osobný asistent.

Prinášame Vám krátke vysvetlenie toho, aká je úloha každého z nich pre zdravotne znevýhodnené dieťa.

 

Ak má ťažko zdravotne postihnuté dieťa navrhnutú osobnú asistenciu, osobný asistent nezabezpečuje osobnú asistenciu počas doby, keď je dieťa v škole, asistencia na tieto účely má byť zabezpečovaná prostredníctvom asistenta pedagóga.

 

Úlohou osobného asistenta je pomáhať dieťaťu so zdravotným znevýhodnením pri samoobslužných činnostiach a pri prekonávaní bariér v bežných situáciách.

 

Účelom osobnej asistencie je podpora sociálneho začlenenia osoby so znevýhodnením a vykonávanie pracovných, vzdelávacích a voľno časových aktivít.

 

Činnosť osobného asistenta by mala byť zameraná predovšetkým na pomoc dopraviť zdravotne znevýhodnenú osobu do školy a zo školy. Osobný asistent nie je pedagogickým zamestnancom a o tom, či môže alebo nemôže byť v priestoroch školy i počas vyučovania, je na rozhodnutí riaditeľa.

 

Osobný asistent vykonáva tieto základné činnosti:

 • pomáha pri zvládaní základných aktivít, ktoré súvisia so starostlivosťou o vlastnú osobu,
 • pomáha pri osobnej hygiene,
 • pomáha pri zabezpečovaní stravy,
 • pomáha pri zabezpečovaní chodu domácnosti,
 • pomáha pri výchove, vzdelávaní a aktivizačnej činnosti,
 • sprostredkováva kontakt so spoločenským prostredím,
 • pomáha pri uplatňovaní práv, oprávnených záujmoch a pri vybavovaní osobných záležitostí.

 

Charakter špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb detí a žiakov si neraz natoľko vyžaduje individuálny prístup učiteľa, že sa nedokáže venovať v potrebnej miere súčasne znevýhodneným a intaktným deťom v triede. V takýchto situáciách je nevyhnutná prítomnosť asistenta pedagóga.

 

 Úlohou asistenta pedagóga okrem iných činnosti je aj pomáhať žiakovi počas prestávok a pri sociálnych situáciách v kolektíve. Podľa platných školských predpisov je asistent pedagóga pedagogickým zamestnancom, ktorý vykonáva priamu pedagogickú alebo výchovnú činnosť.

Asistent pedagóga nie je asistentom dieťaťa ale asistentom učiteľa a v triede je pre všetky deti.

 

Asistent pedagóga môže pôsobiť:

 • v materskej škole,
 • základnej škole,
 • v škole pre deti/žiakov s nadaním,
 • v špeciálnej škole
 • v strednej škole