Vzdelávanie

Inštruktor sociálnej rehabilitácie

instruktor_socialnej_prace

Cieľová skupina: záujemcovia, ktorí majú záujem pracovať v zariadeniach sociálnych služieb alebo priamo v domácnosti klienta, ktorý je odkázaný na pomoc iných.

Kvalifikačný predpoklad: minimálne úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie.

Profil absolventa:

Absolvent vzdelávacieho programu Inštruktor sociálnej rehabilitácie:

  • Má teoretické vedomosti týkajúce sa sociálnej rehabilitácie, sociálnych služieb, sociálnej práce s občanmi odkázanými na pomoc inej fyzickej osoby v zmysle zákona č. 448/2008 Z z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych službách“).
  • Dokáže zabezpečiť dôstojný a maximálne hodnotný život pre človeka so zdravotným znevýhodnením.
  • Nadobudne vedomosti potrebné pre prácu s občanom s ťažkým zdravotným postihnutím a občanom odkázaným na pomoc inej fyzickej osoby a hlavnú orientáciu v sociálnej rehabilitácii ako systému opatrení zameraných na pomoc pri integrácii človeka do spoločnosti.
  • Pozná možnosti, systém tvorby a napĺňania individuálnych plánov rozvoja osobnosti.
  • Získa prehľad (podľa potreby skupiny) v sociálnych terapiách a ich možnostiach uplatňovania sociálnej rehabilitácii (muzikoterapia, arteterapia, animoterapia, ergoterapia a pod.) prostredníctvom praktických cvičení a konzultácií.
  • Je schopný poskytnúť poradenstvo a rozvíjať sociálnu komunikáciu klienta.

Forma vzdelávania: kombinovaná prezenčná s dištančnou. Prax sa bude realizovať v zariadení poskytujúcom sociálne služby.

Podmienka účasti na kurze: minimálne stredoškolské vzdelanie s maturitou

Počet hodín: 150

Spôsob ukončenia kurzu: teoretická skúška a vypracovanie programu sociálnej rehabilitácie

Cena: 450,- €

Zľava: 50€ pri platbe vopred a pre pracovníkov v sociálnej oblasti.

KURZ ORGANIZUJEME PRIEBEŽNE PO NAPLNENÍ SKUPINY.

Pre nezamestnaných možnosť preplatenia cez REPAS.

Pre zamestnaných možnosť preplatenia kurzu cez ÚPSVaR prostredníctvom NP „Zručnosti pre trh práce“

 

PRE ZARIADENIA: V prípade, že máte záujem o organizovanie kurzu vo Vašom zariadení pre viacerých prihlásených, je možné dohodnúť individuálne podmienky.

Registračný formulár na kurz