Blog

Čo sú kompenzačné pomôcky a na čo slúžia?

Čo sú kompenzačné pomôcky a na čo slúžia? 1

Peňažné príspevky na kompenzáciu by mali byť určené na zmiernenie alebo prekonanie sociálneho dôsledku ťažkého zdravotného postihnutia, čiže určitého znevýhodnenia, ktoré má fyzická osoba z dôvodu jej ťažkého zdravotného postihnutia v porovnaní s fyzickou osobou bez zdravotného postihnutia rovnakého veku, pohlavia a za rovnakých podmienok, a ktoré nie je schopná z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia sama prekonať.

 

Cieľom je zabezpečenie čo najväčšieho osamostatnenia zdravotne znevýhodneného človeka.

 

Úrad vždy zisťuje aj skutočnosť, či žiadateľ je skutočne na kompenzáciu odkázaný, či náhodou už vhodnú kompenzačnú pomôcku nevlastní, alebo či mu nie je poskytovaná pomoc iným spôsobom, alebo či žiadaná pomôcka splní naozaj účel pomôcť osobe so zdravotným postihnutím.

 

Odkázanosť na daný príspevok preukazuje osoba ŤZP najmä zdravotným stavom – o ktorom svedčia lekárske správy a posudky – tieto posudky potom slúžia úradom práce, sociálnych vecí a rodiny ako podklady pre rozhodnutie, či peňažný príspevok priznajú, alebo nie.

 

Príspevok možno poskytnúť, len ak sa pomôcka neposkytuje ani nepožičiava na základe zdravotného poistenia (výnimkou je druhý mechanický vozík, druhý elektrický vozík alebo druhý načúvací aparát). Jeho suma sa určí percentuálnou sadzbou v závislosti od jej ceny a príjmu osoby s ŤZP.

 

 

Na koľko pomôcok má nárok osoba s ŤZP? Na čo všetko sa vzťahujú podmienky nároku?

 

  • Osoba s ťažkým zdravotným postihnutím má nárok na kúpu viacerých pomôcok, ak spĺňa podmienky na poskytnutie peňažného príspevku.
  • Patrí sem tiež výcvik používania pomôcky. Ak úspešne absolvujete výcvik používania pomôcky máte nárok na príspevok. Ak absolvovanie výcviku nebolo úspešné, nie ste povinný vrátiť peňažný príspevok na výcvik používania pomôcky, avšak peňažný príspevok na kúpu pomôcky sa neposkytne.

 

Žiadosť o peňažný príspevok sa podáva Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa miesta trvalého pobytu žiadateľa.

 

Viac informácií ohľadom peňažného príspevku nájdete na stránke: https://www.employment.gov.sk/…/pp-kupu-vycvik…/